รายงานจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมงาน

แขกผู้มีเกียรติ
0
ผู้บริหาร
0
คณะกรรมการจัดงาน
0
ผู้ขึ้นรับรางวัล
9
ผู้ร่วม
10
ผู้ร่วม (นักศึกษา)
0
อาจารย์
1
นักศึกษา
0
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
2
บุคลากร
3
จำนวนประเภทรางวัล
24