รายงานจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมงาน

แขกผู้มีเกียรติ
0
ผู้บริหาร
0
คณะกรรมการจัดงาน
0
ผู้ขึ้นรับรางวัล
2
ผู้ร่วม
0
ผู้ร่วม (นักศึกษา)
0
อาจารย์
0
นักศึกษา
0
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
0
บุคลากร
1
จำนวนประเภทรางวัล
14