สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)
Tel. 0-7428-6940-67, Fax 0-7428-6961
E-mail: rdo@group.psu.ac.th