รางวัลที่มอบประจำปี 2565

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 640100001 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 640930001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 นำเสนองานภาคโปสเตอร์ระดับดีมาก ผลของการใช้อาหารข้นระดับต่างๆร่วมกับหญ้าเนเปียร์หมักในอาหารแพะเพศเมียหลังหย่านม 1 ผศ.ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
3 -อามีเนาะห์ ลาเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
3 640160001 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 keynote speaker, International online conference on Biofuels and Bioenergy (Biofuels Webinar) with the Theme of Energy production from Agriculture Application of using ultrasonic and hydrodynamic cavitation in biodiesel production from high free fatty acid crude palm oil 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
4 640930002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลเหรียญทอง และ รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม (ระดับดีมาก) การผลิตนาโนอิมัลชันบำรุงผิวด้วยเครื่องไฮโดรโซนิกคาวิเทชัน 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นางสาวณิชกานต์ หมัดหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
5 640940002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Best Research Award, NESIN 2021 Awards Effects of mixing technologies on continuous methyl ester production: Comparison of using plug flow, static mixer, and ultrasound clamp 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
6 640940003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 SILVER MEDAL AWARD Two-stage continuous production process of biodiesel using rotor-stator hydrocavitation  1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.Ye Min Oo คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวณิชกานต์ หมัดหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายกฤษกร พงศ์รักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นายภานุพงศ์ เจือละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 640730001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ ดีมาก (ภาคบรรยาย S5 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) การวิเคราะห์การซ้ำของชื่อหนังสือห้องสมุดโดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบความคล้าย 1 นายชำนาญ อินทสโร สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
8 640730002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 นำเสนอวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 1 ผศ.ดร.กรฎา มาตยากร คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
9 640930003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้านปลายน้ำ) หุ่นยางอัจฉริยะสำหรับฝึกนวดแผนไทย 1 รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
10 640100002 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 มอด Melanesicus tishechkini และ Melanesicus nukuruanus มอดแอมโบรเซียสกุลและชนิดใหม่ของโลก 1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
11 640100003 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 มอดแอมโบรเซียสกุล Microperus Wood, 1980  4 ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย 1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
12 640440001 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ระบบคัดแยกคุณภาพของกล้วยแบบไม่ทำลายโดยใช้แสงใกล้อินฟาเรดแบบดิจิตัล 1 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.อภิเดช บูรณวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
13 640160002 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Speaker 1 รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
14 640440002 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์สำหรับลดความกระด้างในน้ำที่มีส่วนผสมของโพลีเอทิลีนไกลคอลไดเมทะอะไคเลตชนิดผง 1 ดร.วันเพ็ญ นาเกลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.ดร.สุธิชา จันทะ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
15 640160003 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ผศ.ดรแหลมทอง ชื่นชม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
16 640160004 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ผศ.ดรแหลมทอง ชื่นชม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
17 640440003 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรการเตรียมวุ้นสวรรค์สอดไส้เยื่อหุ้มฟักข้าวและกรรมวิธีการผลิต 1 รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
18 640930006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซี่ 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
19 640930007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รองชนะเลิศอันดับ 1 PSU COIN 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
20 640930008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ระดับดี เมมมิฟาย - โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลภาษาไทยสำหรับทุกคน 1 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์ ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นายวรุณ ซิงห์เกิล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
21 640930009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย หมวดพิเศษ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ เมมมิฟาย 1 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นายวรุณ ซิงห์เกิล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
22 640740002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Young Presentation Award, 19th International Congress of  Pacific Rim College of Psychiatrist 1 ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
23 640940006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Merit Award PSU COIN 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
24 640730006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 บทความดีเด่น การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการเรียนวิชาสัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 แบบออนไลน์ 1 รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ณัฐธิดา ภัคพยัต คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ดร.ธีรภัทร นวลน้อย คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
25 640160005 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Plenary Speaker (นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564) Frontier Research and Technology to Protect Marine Environment 1 ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
26 640160006 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 การวางพื้นฐานทางภาษาสำหรับการศึกษาด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: เมืองพี่เมืองน้อง สุราษฎร์ธานี-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 1 ดร.พิชัย แก้วบุตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
27 640730007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ทะเลร้อน! เขตมรณะกำลังมาเยือน 1 ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
28 640390002 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 ตัวชี้วัดความเครียดทางสรีวิทยาของปะการัง 1 ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 ผศ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
4 ผศ.ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา-ภัทรธำรง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
29 640740003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Best Paper Award Blockchain-Based Data Transmission for Electronic Medical Record on Data Management of Hospital Emergency Ward 1 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
30 640440004 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์นวด 1 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
31 640160007 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Keynote Speaker in the International Conference  สุนทรีย์ในการปฏิบัติการพยาบาลในยุควิถีใหม่  1 รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
32 640930010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย คุมหวาน: แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1 ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
33 640440005 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการตรึงราบนเส้นใยปาล์มน้ำมัน 1 รศ.ดร.อรมาศ สุทธินุ่น คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
34 640390004 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  รูปแบบและการปรับตัวของการสื่อสารจากกลุ่มเยาวชนชายแดนใต้ในชุมชนเชิงกายภาพและชุมชนออนไลน์ภายใต้ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร นักวิจัยร่วม
3 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยร่วม
35 640390005 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและชุมชน พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
36 640160008 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Keynote speaker - 1 รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
37 640390006 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 - โครงการวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตามหลักการอิสลาม 1 อ.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา คณะวิทยาการสื่อสาร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
38 640730012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเยี่ยม การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และไรน้ำนางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae) 1 ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
39 640160009 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
40 640160010 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
41 640160011 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
42 640160012 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
43 640730013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 บทความดีเด่น ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนรวมจากงานที่เสร็จก่อนและงานที่เสร็จล่าช้าให้น้อยที่สุด ในการจัดตารางการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป 1 ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นายศิวศิษย์ วิทยศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
44 640940007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Best Research Award(Immunology and Microbiology)-2021, ScienceFather 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
45 640390009 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 นักวิจัยที่ผลงานนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 การประเมินกลไกการรับฟังเสียงสะท้อนของทางราชการจากมุมมองของประชาชน 1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยร่วม
46 640390010 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 นักวิจัยที่ผลงานนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 พื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้ : บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย 1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยร่วม
47 640160013 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
48 640740004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Poster Presentation Second Place  1 รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
49 640160014 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Keynote Speaker 1 ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
50 640730014 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ดีเด่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิกสตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
51 640160015 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 นายอัสมัน แตอาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
52 640160016 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 นายอัสมัน แตอาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
53 640100004 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 1 ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
54 640100005 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 1 ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
55 640060002 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย 1 ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
56 640730019 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลชมเชยโปรแกรมวิทยาการข้อมูล (Data Science Application) หัวข้อพิเศษ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓(The 23rd National Software Contest: NSC 2021) โครงการแพลตฟอร์มสำหรับระบบช่วยในการตัดสินใจของนักเวชสถิติในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยโมเดลการรอดชีพ 1 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
57 640440007 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบเม็ดบีดวุ้นเพื่อกลบรสขมและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.เฉลิมเกียรติ สงคราม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ภญ.จาติมา ช่วยประทิว คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ภญ.ชลดา ตันตาปกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
58 640440009 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบวุ้นกรอบและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.เฉลิมเกียรติ สงคราม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ภญ.บุรัสกร ขิมมากทอง คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ภญ.พีรดา พัวบัณฑิตกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
59 640100006 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 A NEW SPECIES OF THE GENUS CAREBARA WESTWOOD, 1840 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE: MYRMECINAE) INHABITS A CAVE IN THAILAND 1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
60 640100007 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 Three new species of cave Troglopedetes (Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae) from Thailand, with a key to the Thai species 1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 แคทลียา สุระคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
61 640100008 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 Two new species of the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847 (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae) from caves in northern Thailand 1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
62 640100009 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 A New Species of the Genus Eucorydia (Blattodea: Corydiidae) from Chiang Mai in Northern Thailand 1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
63 640100011 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 Four new species of troglomorphic Coecobrya Yosii,1956 (Collembola, Entomobryidae) from Thailand based on morphological and molecular evidence, with an updated key of Thai troglomorphic species 1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวอารีรักษ์ นิลสาย คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
64 640440010 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กัมมี่เจลลี่ของยาโคลไตรมาโซลสำหรับอมในช่องปากและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 รศ.ดร.ภก.เฉลิมเกียรติ สงคราม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายพีรณัฐ ชัยเพชร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายวัฒนวิทย์ ชำนาญคราด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 วิรุฬห์ ก้องศิริวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
65 640440011 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรตำรับยาสีฟันใสที่มีส่วนผสมสารย้อมคราบจุลินทรีย์ 1 อ.กิตติโชติ วรโชติกำจร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
66 640440012 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรองค์ประกอบโลโปโซมโรโดไมรโทน (liposome rhodomyrtone) เจลที่มีองค์ประกอบของไลโปโซมโรโดไมรโทนและกรรมวิธีการผลิตสูตรองค์ประกอบและเจลที่มีองค์ประกอบดังกล่าว 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
67 640440013 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์จากใบกระทุที่มีสารโรโดไมรโทนเป็นสารหลัก 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
68 640440014 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 องค์ประกอบอนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวที่มีสารสกัดจากเปลือกชุมเห็ดเทศเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
69 640440015 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนบนผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
70 640440017 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรตำรับครีมโรโดไมรโทนสำหรับรักษารอยโรคสะเก็ดเงิน 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
71 640390011 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 การนำมาใช้อิสลามสายกลางกับสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.นุมาน หะยีมะแซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
72 640740006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Best Oral Presentation Award ความถี่มื้ออาหารที่เหมาะสมสำหรับหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 1 รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
73 640730020 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดี ตารางการให้อาหารที่สลับระหว่างอาหารโปรตีนสูงและต่ำที่เหมาะสำหรับหรับปลาะงขาว (Lates calcarifer) 1 รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
74 640440018 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดทดสอบยูเรียในวัตถุดิบอาหารและกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
75 640160017 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Keynote Speaker for International conference ผู้ปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับนานาชาติ 1 ดร.รุชดี ตาเห วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
76 640160018 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Main Speaker at International Webinar  วิทยากรหลักในการสัมมนาระดับนานาชาติผ่านเว็บ 1 ดร.รุชดี ตาเห วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
77 640930013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เบญญาแพช แผ่นกาวยางติดผิวหนังป้องกันแผลติดเชื้อ 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 ดร.สุภากิจ เภาเสน สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
4 นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
78 640930016 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) 1. ซีรัมกล้วยนาโนทองคำลดเลือนฝ้า2. ถุงมือยางซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัส3. สารสกัดใบกระทุช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อแบคทีเรียในปลานิล4. วัสดุปิดแผลชนิดแผ่นกาวว่องไวต่อการกดจากตำรับยาสมุนไพรปูดเบญกานี 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 นายทรรษไนย แหวนเงิน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวศิวาพร บิลหมัน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
6 นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
7 นางสาวนุสนา แหละหมัน คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
8 ดร.สุภากิจ เภาเสน สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
9 ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
10 รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
11 รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
12 นางสาวมารีนะ ดาอูส คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
79 640930017 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2564 ทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ลาโนเต้) ผลิตภัณฑ์ซีรัมกล้วยนาโนทองคำทาฝ้า 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.สุภากิจ เภาเสน สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นางสาวศิวาพร บิลหมัน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
6 นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
7 นายทรรษไนย แหวนเงิน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
8 นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
80 640390012 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2564 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและชุมชน การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
81 640160020 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 Keynote speaker 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
82 640440019 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดไพลที่มีฟีนิลบิวทานอยด์ 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
83 640730021 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับชาติ รองชนะเลิศ 2021 DAT-Oral Science Research Award การพัฒนาน้ำลายเทียมเจลบอล 1 รศ.ดร.อังคณา เธียรมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 พิชามญชุ์ ธรรมกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา
4 ศิรภัสสร ข่ายม่าน คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา
5 พิมพ์ณดา ภิรมย์โชติสิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา
6 อัษฎางค์ อ่อนละมัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา
84 640730022 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 The award for popular vote การประเมินผลการใช้ PSU MOOC ในบทเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบของนักศึกษา 1 อ.ดร.ธนวรรณ สร้อยมาลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
85 640060003 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
86 640060004 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.อรอนงค์ ลองพิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
87 640060005 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.บุญจิรา มากอ้น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการวิทยาเขตตรัง นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
88 640060006 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
89 640060007 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
90 640060008 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
91 640060009 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
92 640060010 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
93 640060011 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
94 640060012 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
95 640060013 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
96 640060014 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.ณัฐพล บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(นาง กาญจนลักขณ์ เพชรชนะ)
97 640060015 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
98 640060016 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
99 640060017 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 1 ดร.พิชัย แก้วบุตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
100 640160021 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
101 640160022 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
102 640160023 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
103 640160024 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
104 640160025 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
105 640160026 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
106 640440020 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมไบโอแคลเซียม 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
107 640440021 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรเครื่องปรุงรสสตูปรุงสำเร็จชนิดผงและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
108 640440022 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 เตาฟลูอิไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์แบบหมุนควง 1 นายวสุ สุขสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
109 640440023 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแชคคาไรด์และกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  1 รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
110 640440024 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยฝึกการกลืนเสริมภาวะโภชนาการและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  1 ผศ.พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.นพ.ธนเดช เดชาพันธุ์กุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
111 640440025 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่า 1 ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 อ.ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
112 640440026 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากมัลเบอร์รี่ 1 ผศ.ดร.สินินาฏ จงคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
113 640440027 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อนุพันธ์โครโมน-2-คาร์บอกซามิโด-แอลคิลเอมีน ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 ผศ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.ธีรภัทร นวลน้อย คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
114 640440028 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรซอสแกงเขียวหวานสเตอริไลส์และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 ผศ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.ธีรภัทร นวลน้อย คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
115 640440029 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรซอสแกงเขียวหวานสเตอริไลส์และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ธิมากรณ์ ศรีรัตนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
116 640440030 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 เครื่องมือดึงรั้งทางการเเพทย์สำหรับช่วยการผ่าตัดมะเร็งทวารหนักแบบเปิดช่องท้อง 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 วาริธร สระขาว คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
117 640440031 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ซอร์เบท์จากน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มผลไม้และกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
118 640440032 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ตัวดูดซับคอมโพสิตของกราฟีนออกไซด์-พอลิเอทิลีนไกลคอลแบบสเตอร์โฟมน้ำยางธรรมชาติ 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
119 640440033 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (พีวีเอ) และเกลือโซเดียมของวิตามินซี 1 ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายเจนวิทย์ เดชรักษา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
120 640440034 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์ตรวจสอบ 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
121 640440035 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรส่วนผสมที่มีส่วนผสมของไซโลกลูแคนและเมทิลเซลลูโลส 1 ศ.วิมล ตันติไชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
122 640440036 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการผลิตโครงร่างรองรับเซลล์จากชีววัสดุพอลิเมอร์โดยใช้ฟองก๊าชขนาดเล็กสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก 1 ดร.มัทนา ฆังคะมโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รุ่งโรจน์ เกาะคู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.จิรัฐ มีเสน คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
123 640440037 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์แอลกอฮอล์ต่ำ 1 ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
124 640440038 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ส่วนผสมที่ประกอบด้วยกรดเอลลาจิกที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส 1 ศ.ดร.วิภาวี นิตยานันทะ สำนักงานอธิการบดี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
125 640440039 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดทดสอบความเข้มข้นของสารโปรเมทาซีนในเครื่องดื่ม 1 ดร.อภิชัย พลชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
126 640440040 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดสำเร็จรูปตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารและกรรมวิธีการผลิตชุดสำเร็จรูปดังกล่าว 1 นางพจชนาถ พัทบุรี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอุทัย ไทยเจริญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
127 640440041 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 หุ่นทางการแพทย์ สำหรับจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทำจากยางธรรมชาติ 1 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
128 640440042 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดตรวจสอบหาปริมาณเหล็กละลายน้ำแบบเเผ่นฟิล์มบางจากพอลิเมอร์ชีวภาพและสารสกัดใบชาเขียว 1 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
129 640440043 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดโปรตีนจากน้ำเลี้ยงเชื่อ Lactobacilus rhamnosus และ Lactobacillus casei 1 ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
130 640440045 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพจากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103) และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 รศ.ดร.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
131 640440046 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรการเตรียมซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจ (Salmonella bacteriophage) ในรูปแบบเอนแคปซูเลทลักษณะเป็นผงแห้งและกรรมวิธีการผลิต 1 ผศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
132 640440047 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อผงแลคโตบาซิลัส ฟูทซาอิ (Lactobacillus Futsaii) กาบาสูง 1 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
133 640440048 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรการเตรียมผลิตภัณฑ์พุดดิ้งโปรตีนเสริมพรีไบโอติก 1 ผศ.ดร.ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
134 640440049 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดตรวจสอบหาปริมาณเหล็กเฟอร์ริกแบบแผ่นฟิล์มบางจากพอลิเมอร์ชีวภาพและสารสกัดใบฝรั่ง 1 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
135 640440050 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการดัดแปลงแผ่นเมมเบรนไหมไฟโบรอินด้วยเจลาตินและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ 1 รศ.ดร.จิรัฐ มีเสน คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวสุภาพร แสงเกิด คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
136 640440051 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการยับยั้งเชื้อราบนงวงตาลโดยใช้ซิลเวอร์นาโน 1 ผศ.ดร.สุชีรา ธนนิมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
137 640440052 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์ถ่างลิ้นสำหรับช่วยผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นในทารก 1 รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
138 640440053 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์นวดตัว 1 ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายสมคิด ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์ร่วม
139 640440054 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีผลิตกล้าเชื้อแบบผงสำหรับทำขนมถ้วยฟู 1 ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
140 640440055 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
141 640440056 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 เตียงป้องกันการเกิดแผลกดทับ 1 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
142 640440057 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรการเตรียมจุลินทรีย์โพไบโอติกผสม 1 ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
143 640440058 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดทดสอบแบบอิมมูโนแอสเสย์ สำหรับการตรวจสารแอคคาลอยด์จากพืชกระท่อมและกรรมวิธีการผลิต 1 รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดรนิวัติ แก้วประดับ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
144 640440059 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรการเตรียมไข่ตุ๋นโซเดียมต่ำเสริมใยอาหารและกรรมวิธีการผลิต 1 รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
145 640440060 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการทำบริสุทธิ์สารเบต้ากลูแคนจากเห็ด 1 ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
146 640440061 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ถังนึ่งผลปาล์มทั้งทะลายแบบให้ความร้อนจากไอน้ำโดยตรง 1 ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
147 640440063 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 มอเตอร์เพียโซอิเล็กทริกแบบเชิงเส้นโค้ง 1 รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
148 640440064 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรเนื้อไก่ปรุงรสสำหรับทำเบอร์เกอร์และกรรมวิธีการผลิต 1 ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
149 640440065 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหางแร่ดินขาว 1 รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
150 640440066 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 เม็ดวัสดุปลูกพืชดินเผาและกรรมวิธีการผลิต 1 ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.เจษฎา โสภารัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวนุชรีย์ ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
151 640440067 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ชุดทดสอบหาสารไนไตรท์แบบก้อนพอลิเมอร์ 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
152 640440068 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กระบวนการผลิตโฟมละลายน้ำได้ด้วยกระบวนการตีฟองร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.พรอุษา จิตพุทธิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
153 640440069 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีกำจัดไขมันในหนังปลาก่อนการสกัดเจลาตินหรือคอลลาเจนไฮโดรไลเสต 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
154 640440070 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรตำรับครีมต้านการอักเสบจากสารสกัดขมิ้นขาว 1 รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
155 640440072 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 วงจรมาตรวัดการสะท้อนแบบวิธีผลต่าง 1 รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
156 640440073 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์ผลิตฟองก๊าซสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ 1 ดร.มัทนา ฆังคะมโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รุ่งโรจน์ เกาะคู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
157 640440074 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรและกรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ผสมสำหรับผลิตวัสดุฉนวนไฟฟ้า 1 ผศ.ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
158 640440075 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 สูตรตำรับพิมเสนน้ำจากน้ำมันหอมระเหยของว่านสาวหลงและดอกสายหยุด 1 รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
159 640440076 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 เครื่องอบแบบถังหมุน 1 ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอภิเชษฐ์ เลขวิริยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 อามีน อาลีมัลบารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
160 640440077 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กระเบื้องยางต่างสัมผัสจากยางพาราสำหรับคนพิการทางสายตา 1 ผศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
161 640440078 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 ผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อร่วมแบบผงของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส เพนโทซัส และแลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม 1 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
162 640440079 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 กรรมวิธีการตรึงราบนเส้นใยปาล์มน้ำมัน 1 รศ.ดร.อรมาศ สุทธินุ่น คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
163 640440080 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2564 อุปกรณ์ยึดสายระบาย 1 นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 วาริธร สระขาว คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
164 640730024 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 การใช้ประโยชน์จากเชื้อรารอบรากพืช Trichoderma koningiopsis PSU3-2 เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกี่ยวของผลพริก 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
165 640730025 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 รางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2564 นวัตกรรมการควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของเมล่อนโดยสารระเหยอินทรีย์ที่ปปลดปล่อยจากเชื้อรารอบรากพืช Trichoderma sp.T1-01 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวสุชาวดี เขียวเล่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
166 640100012 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2564 Morphological and molecular identification of Neopestalotiopsis clavispora causing flower blight on Anthurium andraeanum in Thailand 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
167 640060018 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
168 640060019 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 รัฐศาสตร์ 1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
169 640060020 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 รัฐศาสตร์ 1 ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
170 640060021 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 รัฐศาสตร์ 1 รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
171 640060022 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 คณะวิทยาการสื่อสาร 1 อ.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา คณะวิทยาการสื่อสาร นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน