รางวัลที่มอบประจำปี 2564

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 630060015 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563 นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563 1 ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 630690001 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พีเอสยูคอยน์ 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
3 630100001 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 มอดแอมโบรเซียสกุล Eggersanthus Sittichaya & Smith (2020) แมลงสกุลใหม่ของโลก 1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
4 630690002 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รองชนะเลิศ Mobile Application การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 โครงการทริปเปิลเอ บอท 1 รศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
5 630690003 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หนังสือ "เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ" 1 รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
6 630690004 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 นวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ กังหันลมต้นไม้ EGAT2019 1 ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
7 630730002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษา คุณภาพของแบบทดสอบเรื่องการประกันสังคมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ผศ.ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
8 630730003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 iรางวัลระดับดีในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและสมบัติเหล็กกล้าเครื่องมือ 1 ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
3 อ.ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
4 ชินกฤต คงวัดใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
5 ณัฐธิดา เข้ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
6 ณัฐฤทธิ์ ดิษโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
9 630700001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Award of Very Good Paper 1 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
10 630700003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Award of Good Paper 1 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
11 630700004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 1st Prize, IEEE LifeTech 2020 Excellent Student Paper Award ระบบต้นแบบไอโอทีสำหรับติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  1 ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
12 630100002 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดรธนัญชนก ไชยรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดรชนินันท์ พรสุริยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
4 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
13 630390008 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 โครงการวิจัย "การจัดการความรู้ป่าชุมชนโดยชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาบ้านควนยูง ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี" 1 ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
14 630730004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไมโคร-อิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 1 รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
15 630440004 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2563 กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูจากน้ำเชื่อมที่ผ่านการแช่อิ่มผลไม้ 1 ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
16 630160001 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Keynote Speaker การพัฒนาวิถีชีวิตฮาลาลเพื่อตอบสนองความท้าทายของปัญหาโควิด -19 ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพของประเทศไทย 1 ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
17 630730005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น แนวทางการยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ 1 อ.ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
18 630740001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 BEST RESEARCH PAPER PRESENTATION ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู: การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบระหว่างปี 2540-2560 1 อ.ดร.นวพล แก้วสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ฐะปะนีย์ เทพญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
19 630160002 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 การพัฒนาการศึกษาด้านภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดรัฐบาลประเทศไทยในอนาคต 1 อ.พิชัย แก้วบุตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
20 630690007 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 เหรียญคนช่างคิดสำหรับผลงานดีเด่นกล้าคิดนอกกรอบ ปะการังเทียมจากเปลือกปูเปลือกหอยทะเล 1 อ.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
21 630390001 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 สำรวจความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลบริเวณเกาะขาม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม  1 อ.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
22 630690008 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 ทุนนักวิจัยแกนนำ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน / นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่” 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
23 630690009 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)  การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
24 630690010 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี สาหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพแบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์ 1 ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
25 630160003 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Keynote Speaker in International Seminar with a theme : TRIPARTITE COLLABORATION PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, TANTA UNIVERSITY & UNIVERSITY OF MULAWARMAN “International Seminar on Gene Function Analysis in Plant and Fungi” 1 ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
26 630690011 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)  ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางพันธุกรรมกับโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของ โปรตีน 1 ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
27 630690012 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาปรัชญา)  งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผ่านการศึกษาป่า ต้นไม้ และใบไม้จากอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ดร.ไพลิน ถาวรวิจิตร วิทยาลัยนานาชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
28 630690013 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์)  การศึกษากระบวนการการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ด้วยแบบจำลอง ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 1 ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
29 630690014 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์)  การออกแบบเชิงปฏิบัติของคุณลักษณะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์คอนจอยท์ 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
30 630690015 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) การยืนยันระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ฝังตัวและอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ในระบบนิรภัยวิกฤต 1 ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
31 630690016 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 2563 ในงาน Innovation Bazaar 2020 Chronicare Patches วัสดุตกแต่งแผลจาก “แผ่นกาวว่องไวต่อการการกดที่ผลิตมาจากยางพารา” 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 ดร.สุภากิจ เภาเสน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นายทรรษไนย แหวนเงิน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
6 นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
32 630700005 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามอง สาขา Science & Healthcare จาก The Future-list  สำหรับการจัดอันดับ Gen.T List 2020 สาขา Healthcare & Sciences รวมกับเพื่อนๆ ต่างอาชีพกว่า 400 คนทั่วเอเชีย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
33 630690017 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
34 630690018 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 นวัตกรรมสารยึดติดทางทันตกรรมที่ทนต่อการเสื่อมสภาพและต้านเชื้อแบคทีเรีย  1 ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 ดร.ทิติพร ณ นคร คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
35 630690019 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TEIT 2019) แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางสะท้อนแสงที่ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับการทำความร้อนสูง 1 ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
36 630160004 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Palliative Care During Covid-19 Pandemic 1 รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
37 630730006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น  ข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องผู้หญิงกับการทำงานในพื้นที่สาธารณะผ่านการศึกษานักการเมืองสตรีมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยร่วม
3 นายอับดุลเอาว์วัล สิดิ อื่นๆ นักวิจัยร่วม
38 630390005 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ การศึกษารูปแบบ วิธีการและผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 1 รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
39 630390006 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 หน้ากากผ้า EnviTrap 1 ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
40 630390010 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
41 630390011 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
42 630390012 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
43 630690020 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลเหรียญทอง (Class of Energy-Chemical-Biomaterial) ไฮโดรไดนามิกคาวิเทชันแบบโรเตอร์และสเตเตอร์เพื่อผลิตอิมัลชัน 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
44 630690021 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลเหรียญเงิน (Class of Energy-Chemical-Biomaterial) เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตแบบการพิมพ์สามมิติเพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
45 630390013 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 5 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ หน่วยงาน ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
46 630160005 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (Sponsor Production Presentation) Virtual Energy Conference & Exhibition, SETA2020  Low speed vertical wind turbine 1 ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
47 630690022 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การออกแบบเชิงปฏิบัติของคุณลักษณะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศ ไทยด้วยการวิเคราะห์คอนจอยท์ 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
48 630690023 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 2020 Outstanding National Social Science Research: Honorable Mention Award การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการนำไปใช้สำหรับบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้ 1 อ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
49 630100003 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 Fusarium incarnatum โรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของเมล่อน 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นักวิจัยร่วม
50 630100004 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 รายงานแรกของ Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคปลีเน่าในหน้าวัว 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
51 630730007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ การตอบสนองของหน้าวัว (Anthurium andraeanum) ต่อเชื้อ Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคปลีเน่า 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 ผศ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นักวิจัยร่วม
52 630730008 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศ โครงการ BCG Hackathon Final Pitching ชื่อผลิตภัณฑ์ SalmoGUARD นวัตกรรมสารทดแทนสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ปนเปื้อนเนื้อไก่ 1 อ.ดร.ทนพญ.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
53 630440006 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2563 สูตรเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวที่มีกาบาและกรรมวิธีการผลิต 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ดร.อำไพทิพย์ สุขหอม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
54 630440007 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2563 เครื่องมือทดสอบการกระดอนของลูกบอลในแนวตั้งด้วยหลักการไทม์ออฟไฟลท์ 1 นายยุทธชัย เรืองรัตน์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายพรพจน์ หนูทอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.อาซีซัน แกสมาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
4 นายอุทัย ไทยเจริญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
55 630740002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Best Paper Award 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
56 630730009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020) การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 อ.ดร.มัฮดี แวดราแม คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ดำชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นางสาวนาปีซะห์ ดือราแม คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
57 630730010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบ Oral Presentation ด้านสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้งสำหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล 1 นายยุทธชัย เรืองรัตน์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
58 630730011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล (ระดับดีเด่น) ในการนำเสนอภาคบรรยาย ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส 1 ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
59 630730012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล (ระดับดีเด่น) ในการนำเสนอภาคบรรยาย ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส 1 ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
60 630730013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล (ระดับดีเด่น) ในการนำเสนอภาคบรรยาย ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส 1 ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
61 630730014 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 ใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล (ระดับดีเด่น) ในการนำเสนอภาคบรรยาย ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส 1 ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
62 630730015 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส 1 ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
63 630730016 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับวัสดุเชิงวิศวกรรมจากอิพ็อกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และนาโนเซลลูโลส 1 ผศ.ดร.สุนิสา สุชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
64 630730017 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลชมเชยในการเข้าร่วมประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 (Student Project Challenge 2020) ในหัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience โครงงานกระเป๋ากระดาษ 1 ผศ.ดรนภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายเบญจสิทธิ์ สะเเมบากอ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวปราณี หอมจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวอาอีซ๊ะ บากา คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
65 630690024 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ การศึกษากระบวนการการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 1 นายนัฐพร โรจนหัสดิน คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
66 630730019 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 Best Paper ILI2020 การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 อ.ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
67 630390014 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีน 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
68 630440008 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2563 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอล และสูตรตำรับยาน้ำที่มีส่วนผสมของสารไฮดรอกซีชาวิคอล 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
69 630390015 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรระดับชาติ สังคมเปราะบาง: ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมในสังคมไทยในปี 2561-2562 1 อ.อันวาร์ กอมะ คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
70 630740003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Best Paper Award 1 รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
71 630700007 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2563  The Winner of the Anglo-Thai Annual Award for Academic Excellence in Humanities and Social Science 2019 - 2020 (รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2019 - 2020 ของสมาคมAnglo-Thai Society  ประจำสหราชอาณาจักร) กลุ่มชนชั้นนำ ระบอบทหารและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย 1 ดร.ณัฐพร สิทธิแพทย์ คณะวิเทศศึกษา นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
72 630160006 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 - 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
73 630730020 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 SILVER AWARD การจัดเส้นทางการเดินรถ: กรณีศึกษาบริษัทแปรรูปอาหารทะเล 1 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
74 630730021 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 SILVER AWARD การจัดเส้นทางการเดินรถ: กรณีศึกษาบริษัทแปรรูปอาหารทะเล 1 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
75 630730022 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2563 SILVER AWARD การจัดเส้นทางการเดินรถ: กรณีศึกษาบริษัทแปรรูปอาหารทะเล 1 ผศ.ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
76 630690025 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 The Best Research Paper of SEC Capital Market Symposium 2020 ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลต่อมูลค่ากิจการ กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวธัญอร ยอดอุดม คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา
77 630690026 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลนำเสนอห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดีเด่น ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G06 1 นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
78 630160007 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
79 630690027 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
80 630100005 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 แมลงหนอนปลอกน้ำชนิดใหม่จากภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา 1 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
81 630690028 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพรายใหม่ 2020 พีเอสยูสไมล์เรซินคอมโพสิต 1 รศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
82 630740004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Best Paper Award ความแตกต่างระหว่างเพศในการรับรู้กลยุทธ์การสอนคำศัพท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย 1 อ.ดร.วรลักษณ์ บัญชา คณะวิเทศศึกษา นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
83 630160008 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Contribution in seminar As Speaker in The 7th Padjadjaran International Nursing Conference "Integrated Care for Age-Friendly Community" - 1 รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
84 630100006 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key to world species of the genus (Hexapoda: Collembola)   1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
85 630100007 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 The multiformity of antennal chaetae in Troglopedetes Joseph, 1872 (Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae), with descriptions of two new species from Thailand   1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวแคทลียา สุระคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
86 630100008 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2563 Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp (Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern Thailand   1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ สำนักงานอธิการบดี นักวิจัยร่วม
87 630160009 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (ชื่อการประชุมวิชาการ) the 2nd International Conference on Early Childhood and Primary Education (ECPE) with the theme “Shaping a Better Future for Young Generation: Innovation in Early Childhood and Primary Education in New Normal Era”, การจัดการที่ดีกว่าของนวัตกรรมในการดูแลเด็กปฐมวัยและเด็กประถมในยุค New Normal 1 รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
88 630390018 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 การนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์  การเรียนรู้และการวิจัยด้านการจัดการปกครองความครอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยร่วม
3 นางฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยร่วม
4 อ.ดร.ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
89 630390019 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 การนำโครงการวิจัยการเรียนรู้และการวิจัยด้านการจัดการปกครองความครอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปใช้ประโยชน์ การเรียนรู้และการวิจัยด้านการจัดการปกครองความครอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยร่วม
3 อ.ดร.ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นางฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ นักวิจัยร่วม
90 630390021 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 นักวิจัยที่ผลงานนำไปใช้ประโยชน์ในนโยบาย ประจำปี 2563 พลวัตรความเข้าใจและตีความศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกับสถานภาพปัจจุบัน 1 ผศ.ดร.นุมาน หะยีมะแซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
91 630390022 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ประจำปี 2563 การจัดตั้งและบริหารจัดการ "คณะทำงานอ่าวปัตตานี" ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี  (ลานประชาชนคนรอบอ่าวปัตตานี) 1 ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยร่วม
92 630060001 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563 นักวิจัยดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2564  1 ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
93 630060002 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563 นักวิจัยดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2564  1 อ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
94 630390024 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2563 กรรมวิธีสำหรับการผลิตแพลงตอนสัตว์จากเศษอาหารและน้ำทิ้งของเสียจากการประกอบอาหาร 1 ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
95 630020002 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปี 2563 1 นางสาวนาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
96 630780001 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
97 630780002 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
98 630780003 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
99 630780004 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 รศ.ดร.KARTHIKEYAN VENKATACHALAM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
100 630780005 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 อ.อัสมา ทรรศนะมีลาภ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
101 630780006 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
102 630780007 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ดร.ศุภชัย สร้อยจิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
103 630780008 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
104 630780009 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
105 630780010 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
106 630780011 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคคลากรดีเด่นคณะ /หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
107 630780012 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
108 630780013 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะ/หน่วยงาน 1 ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
109 630780014 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2563 รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน 1 ดร.ferdoushi ahmed คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน