รางวัลที่มอบประจำปี 2566

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 650730001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอประเภทบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางชนิตา กาญจนารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
3 นางสาววารินทร์ รามฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
2 651060001 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน 3 พท.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แผ่นพับและวีดิทัศน์ป่าชุมชนต้นแบบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.วาสนา บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
3 นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
3 650690001 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 Merit Award พีคอร์ด 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายวรุณ ซิงห์เกิล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
3 นายธีระวุฒิ แซ่ซิ้ม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
4 650100001 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 Infrantenna fissilis มอดสกุลและชนิดใหม่ของโลกจากจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 1 รศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
5 650100002 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 กิ้งกือตะเข็บฮาลา-บาลา และกิ้งกือตะเข็บฮูลัดบีดา กิ้งกือตะเข็บชนิดใหม่ของโลกจากจังหวัดยะลา 1 รศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
6 650100003 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 การจัดหมวดหมูใหม่ของมอดแอมโบรเซียเผ่า Xyleborini ครั้งแรกของโลก (new combinations) 118 ชนิด 1 รศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
7 650100004 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 มอดแอมโบรเซียสกุล Amasa ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากประเทศไทย 1 รศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
8 650100005 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 มดขนปกชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากประเทศไทย  1 รศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
9 650690002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศประเภทโปสเตอร์งานการประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการทำนายการถ่ายเลือดระหว่างผ่าตัดในการผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์ 1 ผศ.นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
10 650690003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ผลของสัดส่วนการเติมว่างหางจระเข้ลงในอัลจิเนตต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเคลือบผิวแบบรับประทานได้ 1 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
11 650730003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อและนวัตกรรมการสอน หัวข้อ สื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (onsite) นวัตกรรมหุ่นเจาะตากุ้งยิง 1 ผศ.พญ.เพ็นนี สิงหะ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวอรวรรณ สุวรรณรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวพนิดา เพชรปาน คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายนายประวิตร แก้วณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
12 650730004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 ผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper) การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 การตระหนักรู้ในตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
13 650740001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Best Oral Presentation The Relationship Between Consumers’ Awareness of Ethical Marketing Toward Cosmetic Consumption Behavior in Songkhla Province 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.กาญจนาถ จงภักดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
14 650740002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 The best oral presentation 1 รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
15 650730005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 ผลงานวิชาการดีเด่น อนาคตศึกษากับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย : หลังการระบาดใหญ่ของโควิด 19 1 อ.ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
16 650730006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 RCOPT Research Content Award ประเภท Oral presentation  การศึกษาลักษณะการดำเนินของโรคและพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่มีเส้นประสาทสมองเส้นที่ 4 เป็นอัมพาตเพียงภาวะเดียวเกิดขึ้นในภายหลัง ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1 ผศ.พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นพ.ณัฐวัชร กุกแก้ว คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
17 650700010 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Young Investigator Award การศึกษาข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับภาวะกลัวเข้าสังคมและหวาดระแวงในบุคคลทั่วไประหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร 1 ผศ.ดร.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
18 650730007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (แบบบรรยาย)        ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดระดับความปวดหลังและป้องกันภาวะเลือดออก   บริเวณแผลและจ้ำเลือดใต้ผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษา รักษาด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง 1 พยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษสุธิสา เต็มทับ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
19 651050001 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2565 Certificate EN ISO 13485:2016 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016) DIN EN ISO 13485:2016 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลภาพสำหรับการวัดองศาของการเคลื่อนไหวข้อไหล่, ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารข้อเข่า, อุปกรณ์ประมวลผลภาพสำหรับติดตามการทำกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูปริมาตรปอด, ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหายใจ  1 รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวปนัดดา โสฬส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายฮิโรชิ นากาฮารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายจีรวัฒน์ โสภาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นายอัทธายุ หยูทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 นายเจิมพิภัช เจริญปัญญาศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 ผศ.ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 อ.ดร.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
11 อ.ดร.กิตติคุณ ทองพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
12 ผศ.ดร.อภิเดช บูรณวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
13 ผศ.ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
14 ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
15 นางสาววริศรา ณ ลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
20 650690004 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 รางวัลระดับดี เมมมิฟาย - โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลภาษาไทยสำหรับทุกคน 1 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายวรุณ ซิงห์เกิล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
21 650730008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 ฺBest research paper 1 อ.กฤษณ์ สินเจริญกุล คณะการบริการและการท่องเที่ยว นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
22 650740003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565  APSR / Norbert Berend COPD Young Investigator Award  ความคงที่ของระดับเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 1 ผศ.พญ.ปัญญ์ชลี แก่นเมือง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
23 650730009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช การศึกษาสมบัติของน้ำยาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลที่ปราศจากแอลกอฮอล์ 1 รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวปาณิสรา สุวรรณมณี คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวเปรมวดี ศิริพิทยา คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
24 650730010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ประจำห้อง SHA-Social Sciences, Humanities & Art โครงการวิจัยอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในศตวรรษที่ 21   1 ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
25 651060003 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565  - ความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส 1 ผศ.ดร.เมธิณี อยู่เจริญ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 Ms.Long Ying คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
3 นางสาวปาณิสรา จิตต์แก้ว คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
4 นายวัชระ สามสุวรรณ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
26 650700013 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย แบบบรรยาย กลุ่มผลงาน ประเภทนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมแผ่นกาวยางพาราติดผิวหนังที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ 1 อ.ดร.สุภากิจ เภาเสน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ศ.เกียรติคุณศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นางสาวนุสนา แหละหมัน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
27 650690011 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 The Best E-Poster Presentation of TSVIR 2022 เปรียบเทียบปริมาณรังสีการะเจิงที่ตาได้รับจากการวัดโดย Nano dot กับปริมาณรังสีที่ได้จากการวัดจากOSLลำตัวแล้วไปคำนวณค่า Hp(3) 1 นายวิฑูรย์ อุปมัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
28 650690012 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ  การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยไฮโดรโซนิกคาวิเทชัน 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายภานุพงศ์ เจือละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 Dr.Ye Min Oo คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายกฤษกร พงศ์รักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
29 650690013 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ  เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอดีเซล B100 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายทิวากร ยางทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายอภินันท์ เสทิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
30 650690015 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 The Best E-Poster Presentation of TSVIR 2022 การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการฉีดสารทึบรังสีด้วยเทคนิคมาตรฐานและโรดแมพ ในหัตถการขยายเส้นเลือดฟอกไตจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด 1 นางสาวอนันตญา เส็นขาว คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
31 650100006 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 เอื้องแฝงบริพัตร (Aphyllorchis periactinantha) กล้วยไม้อาศัยราชนิดใหม่ของโลก จากคาบสมุทรไทย 1 นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
32 650100007 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565  โรคอุบัติใหม่ของยางพารา (Hevea brasiliensis) สาเหตุจากเชื้อรา Calonectria foliicola 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
4 อ.ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
33 650100008 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2565 โรคอุบัติใหม่ของแก้วมังกร (Hylocereus polyrhizus) สาเหตุจากเชื้อรา Gilbertella persicaria 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ เกษตรศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล เกษตรศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 Miss Kim Sreang Dy คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นักวิจัยร่วม
34 650730011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับ "Bronze" กิจกรรมการต้านเชื้อราของ Streptomyces angustmyceticus NR8-2 ต่อการเจริญของเชื้อรา Curvularia sp. สาเหตุโรคจุดสีน้ำตาลของแก้วมังกร 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายฟากิฮ์ ลาเต๊ะนือริง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
35 650730012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับ "Silver" 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 Miss Kim Sreang Dy คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
36 651060004 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 โครงการวิจัยเรื่อง กิจกรรมวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 อ.อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 อ.สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 อ.ดร.ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
7 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
8 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 ผศ.ดร.อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
37 651060005 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชนท้องถิ่นดีเด่นแห่งชาติ การพัฒนาอาชีพด้วยทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลบ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี, และผลงานวิจัยอื่นๆ 1 ผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
38 650690018 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลลำดับที่ 3 กลุ่มผลงาน นักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา(Academics) การจำหน่ายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเสริมสรรถภาพทางเพศ บนแพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่นิยมของประเทศไทย กรณีศึกษากวาวเครือขาวและถั่งเช่า 1 รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
39 651060006 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 1 ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.นุมาน หะยีมะแซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
40 650730013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ผลของสัดส่วนการเติมว่านหางจระเข้ลงในอัลจิเนตต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเคลือบผิวแบบรับประทานได้ 1 อ.ดร.รุ่งรัตน์ แซ่หยาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
41 650700014 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ผลของสัดส่วนการเติมว่านหางจระเข้ลงในอัลจิเนตต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเคลือบผิวแบบรับประทานได้ 1 อ.อดิเรก รักคง คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
42 650060003 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 นักวิจัยดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ 1 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
43 650690019 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลชมเชยระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานเรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าชนิดไหลผ่าน”  1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 ดร.กัสริน สายสหัส คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
44 650690020 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปี 2565 ผลงานเรื่อง “KIKOWA” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
7 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
8 นายกัสริน สายสหัส คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
11 ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
45 650690021 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 Outstanding Research Paper การศึกษาจากภาพเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นเลือดและเส้นประสาทจากการซ่อมหมอนรองกระดูกในข้อเข่าด้วยวิธีการเย็บหมอนรองกระดูกจากด้านในทั้งหมด 1 รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
46 650700015 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ฺBest Research Award การศึกษาจากภาพเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเส้นประสาทจากการซ่อมหมอนรองกระดูกในข้อเข่าด้วยวิธีการเย็บหมอนรองกระดูกจากด้านในทั้งหมดผ่านเส้นเอ็น popliteus 1 รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
47 650690022 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  KIKIOWA เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
48 650730015 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมาก ประจำปี 2565 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์สําหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา” 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
49 650690024 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น ประจำปี 2565  ผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ” 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
50 650700021 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Best reviewer award for International Journal of Public Administration (Scopus and Web of Science) ผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยมของวารสาร International Journal of Public Administration ใน Scopus และ Web of Science 1 รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
51 650700022 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Best Reviewer Award from European Management Review (Scopus and Web of Science) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงานวิจัยยอดเยี่ยมจากวารสารวิชาการ European Management Review ใน Scopus และ Web of Science  1 รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
52 651050002 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2565 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อณูชีววิทยาทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผ่านการรับรองความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อณูชีววิทยาทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผ่านการรับรองความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2020 1 ผศ.ดร.ภาสรัตน์ คงขาว คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
53 650690027 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลงาน “KIKOWA” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.กัสริน สายสหัส คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
7 ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
8 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
11 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
12 รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
54 650690028 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 เทคโนโลยีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
55 650690030 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รงวัลชนะเลิศ ภาคบรรยาย ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ตลับเปิดแอมพูลยาอเนกประสงค์  1 นายวชิระ คงสามารถวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
56 651060007 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคมประจำปี 2565  ออกแบบลายผ้าบาติก : จีนอบาติก 1 ดร.ศุภชัย สร้อยจิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
57 650060005 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะศึกษาศาสตร์ 1 ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
58 650060006 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ดร.ไชยยะ คงมณี คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
59 650060007 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะพยาบาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ผศ.ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
60 650060008 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิทยาการสื่อสาร 1 ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
61 650060009 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 สถาบันสันติศึกษา 1 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
62 650060010 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
63 650060011 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ผศ.ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
64 650060012 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
65 650060013 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ดร.พิชัย แก้วบุตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
66 650060014 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 1 ผศ.ดร.สรัญญา พัฒนสิน คณะวิเทศศึกษา นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
67 650060015 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
68 650060016 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะสัตวแพทย์ 1 รศ.ดร.มานิตา วิทยารัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
69 650060017 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง 1 ดร.วรวุฒิ มัธยันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
70 650060018 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565  รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 อ.อภิรักษ์ โพธิทัพพะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
71 650060019 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
72 650060020 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ  1 รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
73 650060021 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะนิติศาสตร์ 1 ดร.ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน คณะนิติศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
74 650060022 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 1 รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
75 650060023 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
76 650060024 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
77 650060025 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  1 รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
78 650060026 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1 ผศ.ดร.บุญจิรา มากอ้น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการวิทยาเขตตรัง นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
79 650060027 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 1 Mr.Ringphami Shimray วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
80 650060028 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
81 650060030 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 1 Dr.Md Rabiul Karim คณะการบริการและการท่องเที่ยว นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
82 650700023 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 TOSSM's Outstanding Publication การบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 1 รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
83 650700024 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 TOSSM's Highest Research Productivity มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากที่สุด จำนวน 11 ผลงาน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 1 รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
84 650700025 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 มีผลงานใน World Scientist and University Rankings 2022 ที่ 1 ระดับประเทศ ที่ 76 ระดับ Asia และ 385 ระดับโลก และ World Scientist and University Rankings 2023 ที่ 1 ระดับประเทศ ที่ 77 ระดับ Asia และ 571 ระดับโลก ผลงานวิจัย สาขา Microbiology  1 ศ.เกียรติคุณศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
85 651060008 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทางทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
86 651060009 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 พื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้: บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย 1 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยร่วม
87 650740005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Best of the Best Award ยางดูดซับน้ำมันจากเศษยางจากกระบวนการผลิตยาง 1 ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
4 ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
88 650740006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Best Manuscript Award (Gold) ยางดูดซับน้ำมันจากเศษยางจากกระบวนการผลิตยาง 1 ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
4 ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
89 650740007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Best Presenter Award (Silver) ยางดูดซับน้ำมันจากเศษยางจากกระบวนการผลิตยาง 1 ผศ.ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
4 ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยร่วม
90 650690031 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัล Creator Awards ประจำปี 2022 ด้านสังคม KIKOWA เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.กัสริน สายสหัส คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
7 นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
8 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
11 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
12 รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
91 651060010 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
92 650560001 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2566 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 1 ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
93 651060011 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 1.การพัฒนาโปรแกรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Digital Quotient แบบบูรณาการอิสลาม2.การพัฒนาสมรรถนะการ รู้เท่าทันสื่อแบบบูรณาการอิสลามเพื่อป้องกันการรังแกในโลกไซเบอร์สำหรับครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี3.ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อกรณี ศึกษาการพัฒนาสื่อคลิปวีดิโอรู้เท่าทันสื่อ 1 ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
94 651060012 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 การพัฒนาโปรแกรมฮิกมะฮฺอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะแบบอุมมะฮฺสำหรับเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
95 650730017 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ศึกษารูปแบบการนิพนธ์ฟิกฮ์มุอามะลาตร่วมสมัย 1 ดร.นิอาบาดี มิง คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
96 650690032 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดีมาก ในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  เรื่อง เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง  1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 Mr.Cheng Ho Phua คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
9 ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
10 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
97 650690033 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดี ในรางวัลผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช การพัฒนาเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี: การตรวจวิเคราะห์ยาทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์เขม่าดินปืนทางนิติวิทยาศาสตร์ และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิทางนิติวิทยาศาสตร์  1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายกฤษฎา สโมสร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
7 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
8 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 ดร.กัสริน สายสหัส คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
11 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
12 นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
13 ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
14 ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
15 ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
16 นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
98 650690034 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลระดับดี ในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบต่อเนื่อง 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
9 ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
10 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
99 650700026 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565  The paper was among the five research papers winning the symposium award แบบแผนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในตะวันออกเฉียงใต้(ประเทศไทย) 1 ดร.รุชดี ตาเห วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
100 650690035 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลการนำเสนอบทความทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ระดับ ดีเด่น, ดีมาก, ดี - ระดับ ดีเด่น จำนวน 3 เรื่อง - ระดับ ดีมาก จำนวน 2 เรื่อง- ระดับ ดี จำนวน 2 เรื่องลิงค์ชื่อผลงาน : https://shorturl.asia/jqRiB 1 ผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวนูรีซัน ซาและ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวอามานี ฮาแว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
4 อ.ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 นางสาวอัสรียา ตะวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
6 นางสาวนาซีเราะห์ แวดาโอะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
7 นางสาวนูรมี บาโด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
8 นางสาวนัซริน จะยะปาร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
9 นางสาวสุวรรณา หมิ่นเส็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
10 นางสาวมัรดียานา มามะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
11 นางสาวอารียา ปะดอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
12 นางสาวอารียา มอซู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
13 นางสาวสารีปะ อุเซ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
14 อ.สมฤดี สงวนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
15 ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
16 อ.ดร.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
17 นางสาวซามีรา ประจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
101 650740008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 Professor Mindie H. Nguyen Award for Outstanding Clinical Research by Early Career Investigators การใช้ประโยชน์จากโมเดล SCALE-B ในการทำนายการกลับเป็นซ้ำและการหายจากโรคไวรัสตับอักเสบีเรื้อรังหลังจากการหยุดยาต้านไวรัสตับ 2 ปี 1 ผศ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
102 651060013 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาสสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
103 650740009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 International Early Career Investigator Award The Steatosis-Associated Fibrosis Estimator (SAFE) Score: A Tool for Primary Care to Triage Low-Risk Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients 1 รศ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
104 650740010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 PROFESSOR MINDIE H. NGUYEN AWARD SERIAL STEATOSIS-ASSOCIATED FIBROSIS ESTIMATOR (SAFE) SCORE DETECTS IMPROVEMENT IN FIBROSIS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH) 1 รศ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
105 650730019 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลการนำเสนอผลงายวิจัยภาคบรรยายดีเด่น ศึกษารูปแบบการเก็บซะกาตโดยคณะกรรมการมัสยิดในจังหวัดสตูลและผลต่อการจัดการซะกาตในประเทศไทย 1 ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
106 651060014 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
107 650690036 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 เหรียญทอง ประเภทระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์ หุ่นยนต์กายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ 1 ผศ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายเอาว์ฟา เจะเลาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 อ.ดร.อริศรา ร่มเย็น คณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
108 651050006 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2565 มาตรฐานสากลเครื่องมือแพทย์ ISO13485:2016 ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ (เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์) 1 ผศ.ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
109 650060034 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2565 คณะเภสัชศาสตร์ 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
110 651060015 รางนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สราวุธ สายทอง คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยร่วม
4 นายซัยนูรดีน นิมา คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยร่วม
5 นายรอกิ เจ๊ะเต้ คณะวิทยาการอิสลาม นักวิจัยร่วม
111 650730020 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีมากประเภท Poster presentation ปรสิตไอโซพอดในทะเลสาบสงขลาและผลต่อการติดเชื้อต่อเจ้าบ้าน: กรณีศึกษาในปลาตะกรับ 1 ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
4 นางสาวพัชรี ฤกษ์งานดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
5 นางสาวปานิษา ด้วงหวัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
112 650690037 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 นวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2565  (ระดับอาจารย์และนักวิจัย) ปลายน้ำ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุ่นลอยน้ำกั้นแนวจากฟองน้ำยางธรรมชาติ 1 รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทยจีน (โครงการจัดตั้ง) ผู้ประดิษฐ์ร่วม
113 650690039 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กลุ่มเรื่อง พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ระดับเหรียญเงิน วัสดุเชิงประกอบอัดแข็งจากขี้เลื้อยและเศษไม้ไผ่ด้วยกาวจากน้ำมันเมล็ดยางพารา 1 รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นายคณิตสรณ์ ศรีชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวเสาวนิจ บัวบางกรูด คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
114 650690040 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) เบาะรองนั่งลดแผลกดทับจากฟองน้ำยางธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านทวารหนัก 1 รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นางสาวอนุธิดา สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวเสาวนิจ บัวบางกรูด คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
115 650360001 The Blue Jacket ประจำปี 2566 The Blue Jacket 2023 KIKOWA เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง 1 รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน