รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
1นายนิรันดร์ สุมาลีอาจารย์ทั่วไปสำนักวิจัยและพัฒนา
2ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติอาจารย์ทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
3รศ.ดร.ธนิยา เกาศลอาจารย์ทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
4ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์อาจารย์ทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร
5ผศ.ดร.สรวัฒน์ ทองสงวนอาจารย์ทั่วไปโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
6รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะอาจารย์ทั่วไปคณะทรัพยากรธรรมชาติ