รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
1ดร.อิสระ ทองสามสีผู้ร่วมทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2นางสุจิต มณีศรีผู้ร่วมทั่วไปอื่นๆ
3นายบดี คำสีเขียวผู้ร่วมฮาลาลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ผู้ร่วมทั่วไปคณะทันตแพทยศาสตร์
5นางปุณิกา เผือกน้อยผู้ร่วมทั่วไปสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
6ผศ.ทพญ.บุญรัตน์ สัตพันผู้ร่วมไม่ร่วมรับประทานคณะทันตแพทยศาสตร์
7ผศ.ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกรผู้ร่วมทั่วไปคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
8นางรัชนีกร ชุมพิบูลย์ผู้ร่วมฮาลาลสำนักงานอธิการบดี
9นางธัญวรรณ ชุมพิบูลย์ผู้ร่วมฮาลาลสำนักงานอธิการบดี
10นายนครินทร์ ชุมพิบูลย์ผู้ร่วมฮาลาลสำนักงานอธิการบดี
11นางสาวมินตา ชุมพิบูลย์ผู้ร่วมฮาลาลคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
12นายธีรยุทธ์ เกลี้ยงสงผู้ร่วมทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
13ดร.จุฑามาศ แก้วมโนผู้ร่วมทั่วไปคณะทรัพยากรธรรมชาติ
14นางสาวปรารถนา อัตตะมณีผู้ร่วมทั่วไปศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
15นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงผู้ร่วมทั่วไปคณะทรัพยากรธรรมชาติ
16นายสวัสดิ์ จันทวงศ์ผู้ร่วมทั่วไปอื่นๆ
17นายอัษฎายุธ อุบลกาญจน์ผู้ร่วมทั่วไปสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร*
18นางวีณา ฤทธิ์รักษาผู้ร่วมทั่วไปสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร*
19นายสมศักดิ์ รัตนน้อยผู้ร่วมทั่วไปสำนักวิทยบริการ
20นางจริพร พิรีนันท์ผู้ร่วมทั่วไปคณะแพทยศาสตร์