รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 61 ถึง 80 จาก 81 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
61นายพัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62นายนัจมีย์ หมัดหมานผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะรัฐศาสตร์
63อ.ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ผู้ขึ้นรับรางวัลมังสวิรัติคณะวิทยาการจัดการ
64อ.รัชนีฉาย เฉยรอดผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
65นางสาวฮาซาหน๊ะ ดำแหล๊ะผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
66รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
67อ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทองผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะรัฐศาสตร์
68นางจุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
69ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
70ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
71นายศุภกิจ เอียดตรงผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
72อ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
73นางสาววณิชยา แซ่เตียวผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
74นางสาวชลดา มลิวัลย์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
75นายศราวิน วีรเมธปกรณ์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
76นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาลผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
77นางสาวบุรฮานะฮ์ ใบยีผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะทรัพยากรธรรมชาติ
78ดร.วารุณี ณ นครผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะรัฐศาสตร์
79รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
80นางชนัญญา มีงามผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะศิลปศาสตร์