รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 81 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
41ดร.กิตติโชติ วรโชติกำจรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
42ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุขผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
43ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุลผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร
44นายสุวัฒน์ อัครบวรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ
45อ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46ดร.กุลจิรา อุดมอักษรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
47รศ.ดร.นิสากร จารุมณีผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
48นางวาสนา สีลาภเกื้อผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49นางนิวรรณ อินทรักษาผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
50นางมณฑา ชาลีทาผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
51นายมนต์ราช อินทรศิริผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
52ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
53ผศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
54รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพีผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
55ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
56ดร.พรปวีณ์ ศรีงามผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
58นายมะห์ดี สาแมผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะแพทยศาสตร์
59ดร.อุทิศ สังขรัตน์ผู้ขึ้นรับรางวัลไม่ร่วมรับประทานคณะศิลปศาสตร์
60นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรมผู้ขึ้นรับรางวัลไม่ร่วมรับประทานคณะวิทยาศาสตร์