รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 81 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
1ดร.กันยปริณ ทองสามสีผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2ผศ.ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3ดร.สุนิสา สุชาติผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4นางสาวปุณณาณี สัมภวะผลผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร
5นางเยาวนา เสสสระผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะนิติศาสตร์
6อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนูผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7วชรินทร์ แก้วอภิชัยผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
8ดร.แหลมทอง ชื่นชมผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
9สิริมา สิตะรุโนผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
10นางสาวนพวรรณ เมืองแก้วผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
11นายเสกสรรค์ สุวรรณมณีผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์
12นายเรวัต รัตนกาญจน์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
14นางสาวเบญจมาศ เลิศบวรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
15นายชาตรี ชุมพิบูลย์ผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลสำนักงานอธิการบดี
16นางศราวดี ศรีเกื้อผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
17นางวรรณา จันทร์ส่องภพผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
18นางดรุณี จันทวงศ์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร*
19นายจรัญ ขวัญไฝผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
20ผศ.ดร.สินินาฏ จงคงผู้ขึ้นรับรางวัลมังสวิรัติคณะวิศวกรรมศาสตร์