รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 69 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
41ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้าผู้ขึ้นรับรางวัลไม่ร่วมรับประทานคณะทรัพยากรธรรมชาติ
42นายประทีป เอื้อนมงคลผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43ดร.กิตติโชติ วรโชติกำจรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
44ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุขผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
45ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุลผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร
46นายสุวัฒน์ อัครบวรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ
47อ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48ดร.กุลจิรา อุดมอักษรผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
49รศ.ดร.นิสากร จารุมณีผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
50นางวาสนา สีลาภเกื้อผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51นางนิวรรณ อินทรักษาผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
52นางมณฑา ชาลีทาผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
53นายมนต์ราช อินทรศิริผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
54ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
55ผศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
56รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพีผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
57ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะเภสัชศาสตร์
58ดร.พรปวีณ์ ศรีงามผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ผู้ขึ้นรับรางวัลทั่วไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
60นายมะห์ดี สาแมผู้ขึ้นรับรางวัลฮาลาลคณะแพทยศาสตร์