รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
1นางสาวอารีนี มะลีบุคลากรฮาลาลสำนักวิจัยและพัฒนา
2นางจันทนา อ่อนดีบุคลากรทั่วไปสำนักวิจัยและพัฒนา
3นางสาวจิระจินต์ มณีศรีบุคลากรทั่วไปสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
4นายนิรันดร์ สุมาลีบุคลากรฮาลาลสำนักวิจัยและพัฒนา
5ผศ.ดร.บุศรา หมื่นศรีบุคลากรทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
6ผศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์บุคลากรทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
7ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์บุคลากรฮาลาลสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
8นางสาวนฤมล จงวิไลเกษมบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
9ดร.ขนิษฐา ศรีนวลบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
10ดร.หาญศึก บุญเชิดบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
11ผศ.ดร.นัฐ ตัณศิลาบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
12นางสาวชลธิชา อรุณรุ่งเรืองบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
13นางสาววรรณพร หนูรัตน์แก้วบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
14นางสาวภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์บุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
15ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรืองบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
16นางสาววรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
17นางสาวรัตนา ฮกคีบุคลากรทั่วไปสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
18อ.คมวิทย์ สุรชาติบุคลากรทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
19อ.สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์บุคลากรทั่วไปคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
20นางสาวอัจฉรียา หวังพูนทรัพย์บุคลากรทั่วไปสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ