รายชื่อผู้ร่วมงาน

แสดง 21 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์
#คำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุลเชิญในนามอาหารคณะ/หน่วยงาน
 
21ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์บุคลากรทั่วไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร
22นายธีระทัศน์ เสียงอ่อนบุคลากรทั่วไปคณะเทคนิคการแพทย์
23อ.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตรบุคลากรทั่วไปคณะการแพทย์แผนไทย
24อ.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตรบุคลากรทั่วไปคณะการแพทย์แผนไทย
25ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุลบุคลากรทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
26นางชัญญภัทร คงขวัญบุคลากรฮาลาลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
27นางใจทิพย์ วงค์สวัสดิ์บุคลากรฮาลาลคณะอุตสาหกรรมเกษตร
28นางสาวพิชญาภัค วินทะชัยบุคลากรทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
29ดร.วิภาวดี เสียงล้ำบุคลากรทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์
30รศ.ถนอมศรี อินทนนท์บุคลากรทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
31นางสาวนราภรณ์ อินนุกูลบุคลากรไม่ร่วมรับประทานสำนักวิจัยและพัฒนา
32นายพิพัฒน์ชัย อภิรักษ์ธัญกรบุคลากรทั่วไปคณะแพทยศาสตร์
33รศ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุลบุคลากรทั่วไปคณะทันตแพทยศาสตร์