รายงานจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมงาน

แขกผู้มีเกียรติ
0
ผู้บริหาร
0
คณะกรรมการจัดงาน
0
ผู้ขึ้นรับรางวัล
7
ผู้ร่วม
6
ผู้ร่วม (นักศึกษา)
1
อาจารย์
2
นักศึกษา
1
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
2
บุคลากร
1
จำนวนประเภทรางวัล
18