รายงานจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมงาน

แขกผู้มีเกียรติ
1
ผู้บริหาร
0
คณะกรรมการจัดงาน
1
ผู้ขึ้นรับรางวัล
62
ผู้ร่วม
26
ผู้ร่วม (นักศึกษา)
4
อาจารย์
7
นักศึกษา
9
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
11
บุคลากร
37
จำนวนประเภทรางวัล
32