รายงานจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมงาน

แขกผู้มีเกียรติ
1
ผู้บริหาร
0
คณะกรรมการจัดงาน
0
ผู้ขึ้นรับรางวัล
21
ผู้ร่วม
9
ผู้ร่วม (นักศึกษา)
1
อาจารย์
2
นักศึกษา
1
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
0
บุคลากร
4
จำนวนประเภทรางวัล
18