รางวัลที่มอบประจำปี 2560

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 590730004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 The Best Presentation ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ 1 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 590690005 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน) 1 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.บงกช เศวตามร์ มูลนิธินวัตกรรม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 พันตำรวจเอก กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 590690007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 ชนะเลิศ การประกวดผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation MiR-144 ควบคุมภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วย thalassemia ผ่านยีนเป้าหมาย NRF2 1 ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
4 590700008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The Winner in Transmission Electron Microscopy Photo Contest Turtle in the Sea 1 ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
5 590740009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Best Presentation Effects of Pueraria mirifica extract on depression-like behavior and density of dopaminergic neurons in ovariectomized mouse brain 1 ผศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายกีรติ นิยมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
5 ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
6 590130008 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลที่ 2  สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่ก้นกรองบุหรี่เคลือบพอลิอะนิลีนสำหรับสกัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำ 1 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นางสาวธนัชพร เรือนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
7 590130009 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับจับขวดยาที่ผลิตจากยางธรรมชาติ  1 ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวสุวรรณา ฤทธิดาหวี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางนภาศิริ โชติแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 นางสาวพนิดา ใบสะเม๊าะ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
8 590130011 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  ยาสีฟันสมุนไพรจากสารสกัดหญ้าดอกขาว  1 ดร.กิตติโชติ วรโชติกำจร คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวกรณิการ์ แสงอำไพ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวนาถชนก เพ็ชรร่วง คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
9 590130012 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  อุปกรณ์ปอกลูกตาล 1 ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นายอภิมุข อินทรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวราตรี สุวรรณขำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
10 590130013 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา  ระบบนำส่งเคอคูมินโซลิดดิสเพอร์ชันในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
3 ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
11 590130014 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา  คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
12 590130015 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา  มีดกรีดเปลือกต้นยางพารา 1 ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายวรศักดิ์ สมบัติแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
13 590130016 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ชิปตรวจหมู่เลือด 1 ดร.สมยศ จิรสถิตสิน คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.พญ.ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นายมะห์ดี สาแม คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา
14 590130017 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการแปรรูปยางธรรมชาติแนวใหม่โดยการใช้กรูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง  1 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาววนิดา ยังอุ่น คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวปิยะรัตน์ จูดเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
15 590130018 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ 1 ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
3 นางสาวยาสมี เลาหสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
4 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
16 590040018 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2558 รางวัลยอดเยี่ยม   การใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย 1 รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.จุฑามาศ แก้วมโน คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
5 นางสาวปรารถนา อัตตะมณี ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ นักวิจัยร่วม
17 590040019 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2558 รางวัลทั่วไป   การศึกษาการจัดการสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
3 ดร.บดี คำสีเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
4 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
5 นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นักวิจัยร่วม
6 นายอุทัย จุเส้ง เกษตรกร นักวิจัยร่วม
18 590650020 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รศ.ดร.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
19 590650021 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
20 590660022 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดโลกร้อน เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.โตมร นุ่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.ธนวันต์ กันทา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
21 590730023 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 ระดับดี ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ การเป็นปรสิตของสาหร่ายสีเขียว Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries 1 ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
22 590730024 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 ระดับดี ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ การแยก การจัดจำแนกชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายปรสิตพืช Cephaleuros spp. บนอาหารสังเคราะห์ 1 ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวเพ็ญภัสสร บรรจงศิริ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
23 590660025 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทบาทผู้นำมุสลิมในการดูแลเยาวชนตามวิถีอิสลามเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.ดลมนรรจน์ บากา วิทยาลัยอิสลามศึกษา นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ฮัสบุลเลาะ ตาเฮ - นักวิจัยร่วม
4 ผศ.สะสือรี วาลี - นักวิจัยร่วม
24 590670027 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เคอคูมินโซลิดดิสเพอร์ชันในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวณัฏฐา เกิดสกุลดี คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
25 590730029 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผักและสมุนไพร การครอบครองต้นคะน้าของเชื้อรา Metarhizium guizhouense PSUM04 ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 1 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
26 590730032 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคบรรยาย  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินการปลดปล่อยฝุ่นละอองจากการเผาชีวมวลในภาคเหนือของประเทศไทย 1 ดร.วรดร ไผ่เรือง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
27 590730033 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 บทความวิจัยดีเด่น สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีต่ออัตราอาชญากรรมประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในประเทศไทย พ.ศ.2557 1 ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
28 590690034 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร 1 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
29 590730035 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ผลของความลึกและชนิดของอาหารเม็ดต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของเต่าตนุวัยอ่อน (Chelonia mydas) 1 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวจิรพรรณ สัจจารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวอนิดา สงนุ้ย - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นายหิรัญ กังแฮ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
5 ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
30 590690038 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลชมเชย นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาสาสตร์ รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการตอบสนองในระบบไหลเวียนโลหิตระดับจุลภาคของสารเพิ่มน้ำเลือดที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลังดิบ 1 ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
31 590160038 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Silica-reinforced natural rubber tread compounds:  A challenge for more sustainable and eco-friendly tires 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
32 590700039 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 Thailand Rubber Technologist 2016 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
33 590160040 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Compatibilized Silica-Reinforced Natural Rubber Tire Tread Compounds by Epoxidized Rubber in combination with Silane Coupling Agent. 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
34 590160041 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559  Petroleum-based Safe Process Oils: From Solubility Aspects to Practical Use in Carbon Black-Reinforced Rubber Compounds 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
35 590750043 รางวัลนักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 นักศึกษาดีเด่น ประจำวิทยาเขตตรัง 1 นางสาวกนกวรรณ นราจร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
36 590410044 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
37 590730045 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 สภาพปัญหาและความต้องการสิ่งสนับสนุนในการทำวิจัยของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาววราภรณ์ หนูสงค์ คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัยร่วม
38 590700048 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) และรางวัล Best Invention Award จาก Korea University Invention Association (KUIA), Korea ผลิตภัณฑ์รูปแบบเกิดนาโนได้เองที่มีส่วนผสมเป็นสารธรรมชาติเสริมฤทธิ์กัน: เคอคูมินและเรสเวอราทรอล 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
39 590060050 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่าง ด้านการวิจัย 1 ผศ.ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
40 590740052 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) และรางวัล Special Prize (On Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society (MyRIS), Malaysia การเตรียมวัสดุคาร์บอนที่มีสารแม่เหล็กจากชานอ้อยโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันที่อุณหภูมิต่ำ 1 ดร.แหลมทอง ชื่นชม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายณัฐนันท์ รัตนชื่อสกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวอมลรดา สานิง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวรัชฎาพร เกื้อสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 นายปิยมิตร ท้วมศรี คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
6 นางสาวหทัยชนก ชูเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
41 590160053 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Sustainability of nutraceuticals and functional foods 1 ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ สำนักงานอธิการบดี นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
42 590160063 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 การลดระดับความสว่างผ่านม่านสีเขียว 1 ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
43 590740068 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Best presenter award for presenting paper Ultra-Poor Revisited, Village Leaders' Viewpoints 1 รศ.ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
44 590700071 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559  Silver Prize  จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)  และรางวัล Special Prize จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS), Malaysia ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน) 1 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง 2 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ดร.บงกช เศวตามร์ มูลนิธินวัตกรรม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
45 590690071 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประจำปี 2559 การพัฒนาโปรไบโอติกส์แลกโตแบซลัสพาราเคซี SD1 เพื่อใช้ป้องกันฟันผุ :  ต้นแบบการใช้ในสังคม 1 ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(นางสาวนันทิยา พาหุมันโต)
46 590690077 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 นักส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อชุมชนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนา 1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
47 590740078 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Good Poster Presentation Award Cloning and characterization of the beta-glucan binding protein gene from the Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) 1 รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 ดร.พันทิพา รุณแสง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นางสาวอารีรัตน์ เชาวน์สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
48 590740079 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Good Poster Presentation Award Molecular cloning and characterization of a C-type lectin with two carbohydrate recognition domains from Banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis 1 รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นางสาววิไลวรรณ เซ่งโห้ย คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.พันทิพา รุณแสง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
49 590690080 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 Prof. Dr.Niamh NicDaeid University of Dundee ผู้ประดิษฐ์ร่วม
50 590700081 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Silver Medal จาก The World Intellectual Property Organization (WIPO) และรางวัล Special Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 Prof. Dr.Niamh NicDaeid University of Dundee ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
51 590390083 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2559 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชน ประจำปี 2559 ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
4 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
5 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
52 590700084 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Gold Medal จาก ITEX  และรางวัล Special Prize จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) A topical solution for treatment of skin fungal infection made from Rhinacanthus nasutus leaf extract obtained from green extraction method 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
53 590700085 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Gold Medal จาก 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) รางวัล Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research & Innovation Society, Malaysia และรางวัล Special Award จาก Taiwan International Invention Award Winners Association, Taiwan A nutraceutical for cancer prevention made from chamuangone extract with rice bran oil  1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.ภญ.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม คณะการแพทย์แผนไทย นักวิจัยร่วม
54 590750088 รางวัลนักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 1 นางสาวอลิสา บินดุส๊ะ คณะนิติศาสตร์ นักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
55 590750089 รางวัลนักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 1 นางสาวล้ำค่า สิทธิศักดิ์ คณะวิเทศศึกษา นักศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(อ.เจริญ พรหมฤทธิ์)
56 590750090 รางวัลนักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 1 นายตัสนีม หละตำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
57 590750091 รางวัลนักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 1 นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ คณะรัฐศาสตร์ นักศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(อ.ไพซอล ดาโอ๊ะ)
58 590700090 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Gold Medal จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) รางวัล Best International Invention Award จากผู้จัดงาน 2016 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2016)   และรางวัล Valuable Award จาก Highly Innovation Unique Foundation (HIUF), Saudi Arabia ชีวภัณฑ์  Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย 1 รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.จุฑามาศ แก้วมโน คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นางสาวปรารถนา อัตตะมณี ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ นักวิจัยร่วม
5 นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
59 590730092 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาสรีรวิทยาสัตว์ การจัดการและการผลิตสัตว์ สถานการณ์การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองและตลาดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  1 ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
60 590730093 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาพันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ IGFI, PIT1 และ MC5R-1 ในไก่เบตง 1 ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
61 590730094 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การเปรียบเทียบวิธีการตกแต่งซากแบบเลาะหนังกับแบบเผาขนต่อเปอร์เซ็นต์ซากและส่วนประกอบของแพะลูกผสมบอร์ 1 ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
62 590160095 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Industry Based on Knowledges 1 ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
63 590740096 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The Best Poster Presentation of Research Paper  Effects of bio-nanocomposite film from tilapia and squid skin gelatins incorporate with ethanolic extract from coconut husk on storage stability of mackerel meat powder 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว)
2 Dr.Muralidharan Nagarajan คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยร่วม
4 ดร.พรอุษา จิตพุทธิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยร่วม
64 590690087 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ระบบออพติคอลโคฮีเรนท์โทโมกราฟีแบบมีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสร้างและภาพความเร็วในเวลาเดียวกัน 1 ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
65 590690089 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย www.worldmeteology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp ให้ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้และยุโรป ค่าประมาณหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก 1 ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดา ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 Prof. Dr.David H. Staelin Massachusetts Institute of Technology, USA ผู้ประดิษฐ์ร่วม
66 590690090 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจล-ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างอาหาร  1 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
67 590700092 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Spallanzani Award  Spallanzani Award  1 ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
68 590700093 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Highly Cited Researchers 2016  Top 1% of researchers for most cited documents, in the field of Agricultural Sciences  1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว)
69 590770094 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายกิตติ บริสุทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
70 590770095 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายจรูญ เกื้อชู สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
71 590770096 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายซัยนูรดีน นิมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
72 590350098 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.พญ.มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
73 590690098 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 Ajinomoto Award นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher) ประจำปี 2559 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว)
74 590700099 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Silver Medal   จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 และรางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ,Korea นวัตกรรมการผลิตชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
75 590700100 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559  Silver Medal  จาก 44th International Exhibition of Inventions of Geneva 2016 แอพพลิเคชั่นทดสอบการได้ยินแบบพกพา 1 ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
76 590700101 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Silver Medal จาก 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 ระบบป้องกันและเตือนอุบัติเหตุจากอาการละเมอเดิน โดยใช้สมาร์ชวอชและสมาร์ทโฟน 1 อ.กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
77 590700102 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Gold Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ตัวดูดซับแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดใหม่จากครัยโอเจล-ท่อนาโนคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ ในตัวอย่างอาหาร 1 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
78 590700103 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 Bronze Prize จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) คอลัมน์ราคาประหยัดสำหรับแยกและวิเคราะห์สารพิษ 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
79 590630104 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กรรมวิธีการเตรียมจุลินทรีย์ Lactobacillus paracasei เพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในช่องปาก 1 ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(นางสาวนันทิยา พาหุมันโต)
2 ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
80 590640105 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กระบวนการเลี้ยงยีสต์ไขมันสูงและสาหร่ายไขมันสูงร่วมกันในเม็ดเจลโซเดียมอัลจิเนต 1 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.ศุลีพร กิจจะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
81 590630106 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กรรมวิธีการวัดตาเขด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแสดงผลแบบอัตโนมัติ 1 รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
82 590630107 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กรรมวิธีเคลือบโครงร่างค้ำยันสามมิติโปรตีนไหมไฟโบรอินด้วยเนื้อเยื่อในฟันที่ย่อยเอาเซลล์ออกไป(decellularized pulp) 1 รศ.ดร.จิรัฐ มีเสน คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวสุภาพร แสงเกิด คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
83 590630108 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 แผ่นแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายจิระพรชัย สุขเสรี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ศ.ดร.ภญ.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประดิษฐ์ร่วม
84 590630109 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 สูตรตำรับยาสมุนไพรสำหรับแก้ไอ 1 นายธีรวัฒน์ สุดขาว คณะการแพทย์แผนไทย ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
85 590630110 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 วัสดุทดแทนไม้และกรรมวิธีการผลิต 1 ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
86 590630111 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 แผ่นยางป้องกันแผลกดทับบริเวณหู 1 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวอุรา แสงเงิน คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
87 590630112 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กระบวนการผลิตน้ำตาลจากต้นปาล์มน้ำมันที่โค่นแล้ว 1 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
88 590630113 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กรรมวิธีการผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ สำนักงานอธิการบดี ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวจิราพร ใจเกลี้ยง คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
5 นางสาวอัญชนา อำไพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
89 590630114 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติก 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
90 590630115 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน 1 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.บงกช เศวตามร์ มูลนิธินวัตกรรม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
5 พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ผู้ประดิษฐ์ร่วม
91 590630116 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ำและน้ำหนักของเนื้อกุ้ง 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว)
2 นายภาสกร กิ่งวัชระพงค์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
92 590630117 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 กรรมวิธีการเตรียมโพรบผสมเฮอร์ทู/นิวและเซพเซเวนทีน (HER2/neu /CEP17)  เพื่อตรวจวัดยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์อินไซตูไฮบริไดร์เซชัน 1 รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.พญ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 รศ.นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
93 590630118 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 เครื่องยึดกระดูกนิ้วมือภายนอกชนิดดึงและเคลื่อนไหวข้อนิ้วแบบแกนคู่ด้านข้างสำหรับรักษากระดูกข้อนิ้วกลางหลุดและหัก 1 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายวินัย วีรวัฒน์ปรัชญา - ผู้ประดิษฐ์ร่วม
94 590630119 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 แผ่นยางที่มีกลิ่นหอม 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
95 590630120 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2559 สูตรยางไล่ยุงแบบทาป้าย 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
96 590620121 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี 2559 อุปกรณ์การเรียนการสอน 1 ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
97 590620122 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี 2559 อุปกรณ์การเรียนการสอน 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายอับดลอาซีด หนิมุสา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วม
3 นางสมพร วรรณวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วม
98 590620123 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี 2559 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
99 590620124 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี 2559 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
100 590620125 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี 2559 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
101 590730126 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 ฺBest National Paper Award การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 ดร.อุทิศ สังขรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสุภาวดี ทวีบุรุษ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
102 590730127 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ Genetic variations of Greenalgae : Genus Caulerpa in Thailand  1 ดร.จารุวรรณ มะยะกูล คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
2 Dr.Stefano Giovanni Angelo Draisma คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นางสาวกัตติกา พัฒราช คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
103 590690128 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกระบวนการนวัตกรรม การเคลือบผิววัสดุด้วยน้ำยากันน้ำยิ่งยวด 1 รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
104 590700129 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2559  The DaSilva Award 2016   The DaSilva Award 2016 1 ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
105 590690130 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปรแกรม เพื่อความบันเทิง  จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ปาร์ตี้ลิงค์ 1 อ.สุธน แซ่ว่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายธนพร หนูวิลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
4 นายกชนัฐ วิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
106 590690131 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต 1 อ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายชูวงศ์ สีตะพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายเฉลิมชัย บัวชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
107 590690132 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 แฮชแท็กปรินท์ติ้ง  1 อ.สุธน แซ่ว่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายธีรภัทร สินทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายธันวา หนูพลอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
4 นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
108 590690133 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)  จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่ 1 อ.สุธน แซ่ว่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายพนธกร เมฆินทรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายทรงยศ แมนประสาทกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
4 นายธนกร ภัทรภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
109 590420134 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน 1 อ.จงกลนี รุ่งเรือง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
110 590420135 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านบริการวิชาการ 1 ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
111 590420136 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านบริการวิชาการ 1 ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
112 590420137 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านกิจการนักศึกษา 1 ผศ.เอมอร เจียรมาศ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
113 590420138 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
114 590420139 อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
115 590660141 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการบริการวิชาการ โครงการ "ร้อยใจสู่ชุมชน: การพัฒนาการประกอบอาชีพและเครือข่ายภาคีของชุมชนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จัวหวัดสงขลา" 1 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
116 590370142 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการบริการวิชาการ โครงการจัดวางทุ่นจอดเรือเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
117 590370143 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการแต่งตำรา Medical Parasitology and Entomology 1 ผศ.ดร.จำนงค์ นพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
118 590370144 อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการแต่งตำรา เคมีและคุณภาพสัตว์น้ำ 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ดร.ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว)
119 590350144 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
120 590350145 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
121 590350146 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
122 590350147 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
123 590350148 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 Dr.Kathleen Nicoletti คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
124 590350149 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.คมวิทย์ สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
125 590350150 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
126 590350151 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 รศ.ดร.ธนิยา เกาศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
127 590350152 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.ปรัตถ พรหมมี คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
128 590350153 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
129 590350154 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.ใจเอก ฤทธิพฤกษ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
130 590350155 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ สถาบันสันติศึกษา ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
131 590350156 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
132 590350157 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.นัจมีย์ หมัดหมาน คณะรัฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
133 590350158 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
134 590350159 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
135 590350160 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจาราย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(อ.นันทิยา โข้ยนึ่ง)
136 590350161 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
137 590350162 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.ดร.อัญชนา นังคลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
138 590350163 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.นพวรรณ เมืองแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
139 590350164 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.ปิยนุช รัตนานุกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
140 590350165 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 ิอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 อ.คัมภีร์ คล้ามนฤมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล
141 590350166 อาจารย์ที่คณะได้คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ ประจำปี 2559 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ 1 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
142 590480167 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
143 590480169 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.นิภา นิยมไทย คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
144 590480170 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์)
145 590480171 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.ทพญ.จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
146 590480172 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
147 590480173 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.วรรณนะ หนูหมื่น คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
148 590480174 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
149 590480175 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
150 590480176 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
151 590480177 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
152 590480178 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.วิญชัย อุ่นอดิเรกกุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
153 590480179 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.อาทิตยา นิตย์โชติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
154 590480180 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.สรวัฒน์ ทองสงวน โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
155 590480181 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.วารุณี ณ นคร คณะรัฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
156 590480182 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.อิสมาแอ กาเด๊ะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
157 590480183 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.กำธร เกิดทิพย์ คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
158 590480184 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.โรฮาณีย์ ปูเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
159 590480185 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.ณัฐินี โมพันธ์ุ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
160 590480186 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.นันทิยา โข้ยนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
161 590480187 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.นิแอ นิแต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
162 590480188 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
163 590480189 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.คงศักดิ์ จะวะนะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
164 590480190 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.นภชา ประภาวดี คณะวิเทศศึกษา ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
165 590480191 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
166 590480192 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
167 590400192 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
168 590400193 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.ถนอมศรี อินทนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
169 590400194 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
170 590400195 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.สมจินต์ รัตนเสถียร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
171 590400196 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.เกศริน มณีนูน คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
172 590400197 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินนท์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
173 590400198 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.พิทยา อดุลยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
174 590400199 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.สัมพันธ์ วงศ์นาวา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
175 590400200 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
176 590400201 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.สมเกียรติ นาคกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
177 590400202 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
178 590400203 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
179 590400204 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
180 590400205 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 อ.จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
181 590400207 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
182 590400208 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
183 590400209 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ คณะวิเทศศึกษา ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
184 590400210 อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา ประจำปี 2559 1 ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
185 590780211 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
186 590780212 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
187 590780213 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
188 590780214 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
189 590780215 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
190 590780216 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
191 590780217 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.นิสากร จารุมณี คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
192 590780218 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
193 590780219 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รองศาสตราจารย์) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 รศ.ดร.เถวียน วิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
194 590780220 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
195 590780221 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
196 590780222 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
197 590780223 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
198 590780224 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
199 590780225 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
200 590780226 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
201 590780227 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
202 590780228 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
203 590780229 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายสมคิด จีนาพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
204 590780230 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทรชยากุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
205 590780231 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางศราวดี ศรีเกื้อ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
206 590780232 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสดุดี กุลสิรวิชย์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
207 590780233 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางอัญญรัตน์ ตั่นไพโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
208 590780234 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
209 590780235 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสุปรีดา สุวรรณรัตน์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
210 590780236 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายมานะ รักษ์วงศ์ คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
211 590780237 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายเรวัต รัตนกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
212 590780238 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายสมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักวิทยบริการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
213 590780239 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวอุไร ไปรฮูยัน วิทยาเขตตรัง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
214 590780240 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวมยุรา เหมสารา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
215 590780241 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางเยาวนา เสสสระ คณะนิติศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
216 590780242 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายคนึง บัวพูล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
217 590770243 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 จ่าเอกธวัช มุสิกธรรม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
218 590780244 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายอัครพงษ์ นาฏยาพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
219 590780245 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางช่อพฤกษา ทุมมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
220 590770246 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายนรุตม์ชัย ดิษโสภา คณะนิติศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
221 590780247 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวลัดดา นิลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
222 590780248 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายสมบัติ นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
223 590780249 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายชาตรี ชุมพิบูลย์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
224 590780250 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายนพพร จันทร์แป้น คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
225 590780251 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสุนันทา อ่อนแก้ว วิทยาเขตตรัง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
226 590770252 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายบดินทร์ แวลาเตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
227 590780253 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางดรุณี จันทวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
228 590780254 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 นายมนัส อินทรพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
229 590770255 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายประกิจ ทองคำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
230 590780256 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 นายพิเชฐร วิจิตร สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
231 590770257 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายประทีป เอื้อนมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
232 590780258 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 นางพิราพร พันธุ์แก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
233 590770259 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายพนัสพงศ์ อาวรเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
234 590780260 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 นางวรรณลี ปราโมทย์อนันต์ สำนักวิทยบริการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
235 590780261 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 นายแขม ล่องนภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
236 590770262 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายสมศักดิ์ รุกขสุคนธ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
237 590770263 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
238 590780265 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
239 590770266 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายสุวัฒน์ อัครบวร คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
240 590780267 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
241 590770269 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นายฮาเร๊ะ เจ๊ะโด วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
242 590780270 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
243 590780271 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
244 590770272 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวกอบพร พสุนธราธรรม คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
245 590770273 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางกิจจา ปานะบุตร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
246 590770274 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางกิตติมา หงษ์หิรัญเรือง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
247 590770275 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวเกสินี พัฒนพิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
248 590770276 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 ผศ.เขมิกา อุระวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
249 590770277 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางจงกลนี ต้งมิตร คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
250 590770278 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางจิตติมา โพธิ์เสนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
251 590770279 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางจุติรัตน์ มากมิ่งจวน คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
252 590770280 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 ผศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
253 590770281 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวชนกานต์ ทองจำนงค์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
254 590770282 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวฐิติพร อารยะพงษ์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
255 590770283 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางณัฐิณี พรหมประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
256 590780284 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
257 590780285 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
258 590770286 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางทิชาภรณ์ รัตนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
259 590780287 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.ดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
260 590770288 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางธนภรณ์ ปานทอง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
261 590780289 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
262 590780290 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
263 590780292 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.จารุวรรณ หนองภิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
264 590780293 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
265 590770294 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางธรรมสรณ์ ขุนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
266 590770295 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
267 590780296 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.ดร.สิริมา สิตะรุโน คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
268 590780298 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
269 590770299 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางนงคราญ ศิริพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
270 590780300 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
271 590780301 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
272 590770302 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางนภาศิริ โชติแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
273 590780303 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
274 590770304 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางนิศากร ช่างสุวรรณ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
275 590770305 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 ผศ.นิศากร ทองนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
276 590770306 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี คณะวิเทศศึกษา ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
277 590770307 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางปราณี จันทรมณีย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
278 590780308 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางพจชนาถ พัทบุรี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
279 590770309 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางปานจิต ชูศรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
280 590780310 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายธนากร เกียรติขวัญบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
281 590770311 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางปิยะภรณ์ รุยอ่อน สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
282 590780312 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
283 590780313 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวรัตนา ฮกคี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
284 590770314 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางพรนิภา พลฤทธิ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
285 590780315 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย สำนักวิทยบริการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
286 590780316 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายธีรวัฒน์ สุดขาว คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
287 590770317 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวพรอำไพ โอชาพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
288 590780318 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวจุฬาลักษณ์ คงกัน คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
289 590770319 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวพิกุล แก้วน้อย ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
290 590770320 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางไพเราะ พ่อนุ้ย คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
291 590770321 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางภวรัญชน์ ปัญจระ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
292 590770322 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวภัคสราภรณ์ ประคำทอง บัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
293 590780323 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางวาสนา สีลาภเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
294 590770324 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวมารีย๊ะ บูมามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
295 590780325 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางอรชร สุขเปรม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
296 590770326 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางยวงพร ป้อมสกุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
297 590780327 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางนิชาภา พฤกษวัลต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
298 590770328 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 ดร.ยุพิน กรัณยเดช คณะวิเทศศึกษา ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
299 590780329 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
300 590780330 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
301 590770331 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวเยาวภา สงวนทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
302 590780331 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายบุรินทร์ สหะวิริยะ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
303 590770332 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางรสิกร หนูเกลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
304 590770333 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางรัตติยา เขียวแป้น สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
305 590770334 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางรุ่งฤดี หลังยาหน่าย คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
306 590770335 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางวราภรณ์ กาวไธสง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
307 590780336 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายมนต์ราช อินทรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
308 590770337 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
309 590780338 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อ.นราภรณ์ ไชยรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
310 590770339 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางวัลภา จุทอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
311 590770340 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
312 590770341 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางวีณา พัฒน์เชียร สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
313 590770344 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. , ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางแวรอบิยะ เจ๊ะอะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
314 590770345 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นวก.ศศิธร คงทอง สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
315 590770347 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
316 590770349 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวศุลีพร ช่วยชูวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
317 590770351 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาคร หับเจริญ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
318 590780352 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
319 590770353 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาริษฐา บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
320 590780354 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 นายสุรินรัตน์ แก้วทอง คณะนิติศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
321 590770355 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวสิขเรศ แสงขำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
322 590780356 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวจิราพร บุญช่วย คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
323 590770357 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสุกัลญา พรหมาด คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
324 590780358 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวเบญจมาศ เลิศบวร สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
325 590770359 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวสุขศรี วิเชียรบรรณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
326 590780360 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสุนีย์ เรืองสุวรรณ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
327 590770361 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวสุจิวรรณ มานะ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
328 590770362 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสุนันทา แก้วเจริญ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
329 590780363 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายปรีชา นราประเสริฐกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
330 590770364 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวสุรีรัตน์ เจะและ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
331 590780365 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางสาวอรทัย จารุวิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
332 590780366 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางมยุรี หมื่นประเสริฐดี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
333 590780367 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางปราณี สุวรรณนิตย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
334 590770368 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสุวลี รัตนพล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
335 590780369 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นายกิจจา จาระวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
336 590780370 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 1 นางวิภาพรรณ อินนุรักษ์ วิทยาเขตตรัง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
337 590770371 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสุวิมล บุญทองขาว คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
338 590770372 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวเสาวรัตน์ ม่านสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
339 590770373 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางอรนาถ สุดเดียวไกร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
340 590770374 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางสาวอรุณพร สุดาวีระ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
341 590770375 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางอัญญรัตน์ ตั่นไพโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
342 590770376 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1 นางอุไรวรรณ พลจร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
343 590780377 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางสมหมาย พรหมณี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
344 590780378 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นายอนุสรณ์ บัวสุวรรณ สำนักวิทยบริการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
345 590780380 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางหนูเล็ก หวานสนิท วิทยาเขตตรัง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
346 590770381 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นายธเนศ สุขมาตย์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
347 590770382 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
348 590770383 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นายภทรธร เอื้อกฤดาธิการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
349 590770384 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
350 590770385 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 อ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
351 590770386 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นายเสถียร วาณิชวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
352 590770387 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ดร.อนันตศักดิ์ ศักดิ์อำนวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
353 590780388 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นายปัญญา ทับรอด คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
354 590780389 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางสาวปนัดดา บุญมา สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
355 590780390 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นายสิทธิศักดิ์ มีทอง คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
356 590780391 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางมีน๊ะ แฉะ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
357 590780392 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางสาววรรณา ใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
358 590780393 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางวิรัช ขันธ์สามล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
359 590780394 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นายสิทธิพร เกิดทอง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
360 590770395 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
361 590780396 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.1 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 1 นางอาภรณ์ อุไรกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
362 590770397 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นายอานนท์ อุปบัลลังก์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
363 590780398 บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นางสาวชุลีพร สะสม สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
364 590780399 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นายโกวิทย์ สุดใจ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
365 590780400 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นายนพรัตน์ อินอุทัย คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
366 590770401 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางเกสรี มณีกรอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
367 590780402 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์ คณะการแพทย์แผนไทย ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
368 590770403 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางจวน จันทนนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
369 590780404 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นายอุทัย ทองบาง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
370 590780405 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นางสาวฮาบี่บ๊ะ ละหมาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
371 590770406 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสาวจารุณี มหารัตน์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
372 590770407 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสาวฐิติมา เทพญา คณะวิทยาการสื่อสาร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
373 590780408 บุคลากรดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 7.2 พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 1 นางสาวชลธิชา อนันทบริพงค์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
374 590770409 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสาวดารานาถ แต่นสุ่ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
375 590770410 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
376 590770411 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางนิวรรณ อินทรักษา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
377 590770412 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
378 590770413 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางมนฑกาน อรรถสงเคราะห์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
379 590770414 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
380 590770415 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสาววิชนีย์ สุวรรณสังข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
381 590770416 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 ดร.วีรยา คุ้มเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
382 590770417 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสาวสุกัญญา ทองดีนอก คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
383 590770418 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
384 590770419 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสุภาภรณ์ รักล้วน คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
385 590770420 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางสุภาวดี หมาดเท่ง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
386 590770421 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ม. 1 นางอินทิรา หิรัณยธร คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
387 590820422 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวอินทิรา สุวรรณปรีชา สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
388 590770423 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
389 590820424 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางจิราพร คำมณี สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
390 590770425 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นายจรัญ มุสิกะไชย คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
391 590820426 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางมะลิวัลย์ ปันเจริญ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
392 590770427 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นายเติม จันทวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
393 590770428 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นายบรรทม แก้วจังหวัด คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
394 590820429 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
395 590820430 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาววิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
396 590820431 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวรอสเม๊าะ มะมิง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
397 590770432 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางกาญจนา สิวายะวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
398 590820433 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางปุณิกา เผือกน้อย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
399 590820434 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นายประกอบ พรหมจันทร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
400 590770435 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสาวเขมนิจ บัวกิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
401 590820436 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
402 590770437 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางจรรยา สวัสดิรักษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
403 590820438 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
404 590770439 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางจริพร พิรีนันท์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
405 590770440 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสาวดาริน วันแอเลาะ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
406 590820441 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
407 590770442 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางธัญญลักษณ์ ตรีรัญเพ็ชร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
408 590820443 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
409 590770444 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางนฤภัค ปรีดีนรากร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
410 590770445 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางนันทินาฏ ละอองแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
411 590820446 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
412 590770447 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางนัยนา ชัยชนะ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
413 590770448 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสาวปราณี คงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
414 590820450 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
415 590770451 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสาวปราณี จุลโสภณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
416 590770452 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางปิยา บุญเชิด คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
417 590770453 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางพิมพ์ใจ ซุ่นทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
418 590770454 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางมาลี เจตวิจิตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
419 590820455 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
420 590820456 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
421 590770457 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางเยาวณี นววิธากาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
422 590770458 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางราตรี อมแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
423 590770460 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางวรรณา จันทร์ส่องภพ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
424 590770461 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางศิริพัชร ลอยประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
425 590770462 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสาวสมจิตร คุณาพรธีรกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
426 590770463 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. , ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวสายัณห์ สุริโยทัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
427 590820464 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
428 590770465 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสุดใจ รอดขำ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
429 590820466 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
430 590770467 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางสุวรรณี วิถีเทพ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
431 590770468 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางหัสนา หมัดคง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
432 590770469 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางอาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
433 590820470 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
434 590770472 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางอำไพ แสงศรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
435 590770473 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. 1 นางเอื้อจิตร์ บุญกูล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
436 590820475 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
437 590820476 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 อ.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
438 590770477 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นายธีรพล สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
439 590770478 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นายอัครพงษ์ นาฏยาพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
440 590770479 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นางสาวพรผุสดี หล่อตระกูล สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
441 590820480 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 อ.เต็มเดือน เต้าแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
442 590770481 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นางรมดี เพชรพิศาล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
443 590770482 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นางราเจล วิทยวีรศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
444 590770483 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นางสาววันดี ธรรมทินนะ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
445 590770484 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นางสาวสุทิน สุขขวัญ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
446 590770485 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ม. 1 นางอุไร เขียวนุ้ย คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
447 590770486 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายจักรกริช ซึ้งประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
448 590770487 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ดร.จักรี หิรัญแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
449 590770488 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายชาญวิทย์ เบญจมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
450 590770489 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
451 590770490 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
452 590770491 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายธนากร ทองอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
453 590770492 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
454 590770493 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายนวุธ ถาวรจิตต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
455 590770494 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายผดุงศักดิ์ อรนพ สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
456 590770495 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายพลภัทร กุลฑล สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
457 590770496 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายพัน ยี่สิ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
458 590770497 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายไพรัตน์ จีรเสถียร สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
459 590770498 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.รักษ์เกียรติ จิรันธร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
460 590770499 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ คณะศิลปศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
461 590770500 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.วินัย กิตติดำเกิง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
462 590770501 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายสมบัติ นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
463 590770502 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายสัมฤทธิ์ แก้วน้อย สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
464 590770503 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.สุจริต ส่วนไพโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
465 590770504 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
466 590770505 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร วิทยาเขตตรัง ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
467 590770506 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายอดิศร วังปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
468 590770507 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
469 590770508 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นายอนุชา อโณทัยสุขวิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
470 590770509 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวกรรยา พิทักษ์ฉนวน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
471 590770510 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.กานดา ปานทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
472 590770511 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางการ์ตีนี แวอาแซ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
473 590770512 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางเกตุวดี สิทธิชัย สำนักงานอธิการบดี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
474 590770513 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางเครือสิรี เดชชนินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
475 590770514 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวจิมรี แก้วงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
476 590770515 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางจิระวัฒน์ พิสุทธิ์พิทยากุล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
477 590820516 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
478 590770517 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวจิลา ทัศนลีลพร สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
479 590820518 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
480 590770519 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางเจียมจิตร บุญขวัญ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
481 590820520 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวณัชยาตา หมวกทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
482 590770521 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางฉลอง เอื้องสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
483 590820522 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
484 590770523 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางฉัตรมณี เมฆไพศาลศิลป์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
485 590820524 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.เขมิกา อุระวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
486 590770525 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางชนิศา นิมิตปัญญากุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
487 590820526 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.ศราชัย ก้องศิริวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
488 590770527 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางชุติมา โภคา คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
489 590820528 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.อรวรรณ ตรีภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
490 590820529 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.คำแหง วัฒนเสน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
491 590770530 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางญาพิสุทธิ์ วงศ์สัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
492 590820531 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 อ.วนิดา สุเมธากุลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
493 590770532 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.ฐิติมา สุนทรสัจ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
494 590820533 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
495 590770534 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางณัฏฐินี บุญรัศมี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
496 590770535 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางณัฐพร อิ่มอุไร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
497 590770536 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางดนยา วราสิทธิชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
498 590820537 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาววรรณรักษ์ นุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
499 590770538 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.ดวงพร เกิดผล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
500 590770539 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
501 590820540 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
502 590770541 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางต่วนยามีลา อัลอิดรุส คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
503 590820542 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
504 590770543 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางเตือนใจ บุญรังษี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
505 590770544 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.นัทธมน วัฒนอรุณวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
506 590770545 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางนันทา เกลี้ยงเกิด คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
507 590770546 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวนูรอัยนี หะยีอาแว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
508 590820547 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางพรนภัสส์ นิพัทพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
509 590770548 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางบริมาส ศักดิ์จิรพาพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
510 590820549 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางธรรญชนก พิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
511 590770550 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ทพญ.บุญรัตน์ สัตพัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
512 590770551 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางบุษยา ด่านเดชา คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
513 590820552 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยมุณี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
514 590770553 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
515 590820554 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นายวิโรจน์ พรมนุกูล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
516 590820555 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวจูลี่ ชาญสถาพร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
517 590820556 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางจุฬาวรรณ ศิริยอด คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
518 590770557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางปทิตตา ทองประเสริฐ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
519 590770558 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
520 590770559 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวพรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
521 590770560 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางพรรณี เจริญธนวิธ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
522 590820561 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
523 590820562 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
524 590820563 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางอรนาถ สุดเดียวไกร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
525 590820564 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางเพ็ญศิริ ชูส่งแสง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
526 590770565 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางภาวิไล หงส์วรรณากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
527 590770566 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางมณฑา ชาลีทา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
528 590820567 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.คณิตา กายะสุต คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
529 590820568 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 อ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
530 590770569 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวมยุรา เหมสารา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
531 590820570 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 อ.ชัชชัย ปรีชาไว คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
532 590770571 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางยินดี ไชยจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
533 590770572 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
534 590820573 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 รศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
535 590770574 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
536 590820575 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นายสมพล แป้นทอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
537 590770576 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางวนิดาพร จันทรอินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
538 590820577 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางจงดี บวรภัทรนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
539 590820578 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ธนพันธ์ ชูบุญ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
540 590820579 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางเนาวรัตน์ จารุมโนกุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
541 590770580 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
542 590820581 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางอำไพ แสงศรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
543 590820583 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางกมลวรรณ ทองศรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
544 590770584 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาววิลาวัณย์ จอมทอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
545 590820585 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางทัษนีย์ พิณสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
546 590770586 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ดร.วีณา คันฉ้อง คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
547 590820590 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวมยุรี ก่อรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
548 590770591 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. , ร.จ.พ. 1 นางวีณา ฤทธิ์รักษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
549 590770593 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
550 590820594 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
551 590820595 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 ผศ.ดร.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
552 590770596 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสักกิน๊ะ หวันสกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
553 590820597 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางดวงเพ็ญ แวววันจิตร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
554 590820598 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวสุชาดา อัจนากิตติ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
555 590820600 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวนิตยา บุญนวน คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
556 590770601 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสิวินีย์ ศรีษะสมุทร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
557 590820602 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางศวิตา รักษ์จำรูญ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
558 590820603 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นายสมบัติ เข็มเจษฎา คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
559 590770604 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวสุจิรา วิชัยดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
560 590820606 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางนุสรา นพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
561 590770607 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวสุดา แซ่คู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
562 590820608 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวสุนิสสา สุขบุญพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
563 590820609 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางนูรีย๊ะ ยีด่อเหล๊าะ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
564 590820610 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางยุพา หนูฟอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
565 590820611 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวกมลรัตน์ ดินกามิน คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
566 590820612 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางขวัญใจ จิตนุรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
567 590820613 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวคนึง แซ่เจียม คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
568 590820614 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางจารีย์วรรณ กุกแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
569 590770615 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
570 590770616 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวสุพาณี บูรณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
571 590770617 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสุมรวดี มุสิกพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
572 590820618 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวจิรนันท์ แก้วอุบล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
573 590770619 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
574 590770620 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสุศิษฎา คอวิเชียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
575 590770621 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางเสาวภา สุทธมุสิก คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
576 590770622 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
577 590820623 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางชวนพิศ วิริยะสุข คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
578 590820624 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางช่อจันทร์ แก้วแสงอ่อน คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
579 590820625 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางสาวนรารัตน์ ประยูรชาติ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
580 590770626 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางโสมนัส นาคนวล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
581 590770627 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางอภิลักษณ์ ตรงเมือง คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
582 590770628 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวอรพรรณ ไชยเพชร คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
583 590770629 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางสาวอรวรรณ โกสุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
584 590770630 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางอรัญญา ธรานุเวชน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
585 590820631 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นายอัครพงษ์ นาฏยาพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
586 590770632 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 ผศ.ดร.อังคณา เธียรมนตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
587 590820633 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางนภาพร ศรีวิภากุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
588 590770634 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางอัญชลี สุวรรณโร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
589 590820635 บุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ประจำปี 2559 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 1 นางจิราพร ภุมรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
590 590770636 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ต.ช. , ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางอาภรณ์ ศรีผ่อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้รับรางวัล ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
591 590770637 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ร.จ.พ. 1 นางอารีย์ สุขฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
592 590770639 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชฯ ท.ช. 1