รางวัลที่มอบประจำปี 2561

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 600930001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 อารีนีทดสอบ อารีนีทดสอบผลงาน 1 นางสาวอารีนี มะลี สำนักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 600730001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 การประกวดผลงานทางวิชาการประเภท oral presentation อันดับที่ 3 miR-144 controls anti-oxidant production in K562 cell line 1 ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
3 600730002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย Molecular characterization and functional study of leucine-tyrosine-motif containing protein 5 (LYRM5) in female banana shrimp 1 ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
4 600930002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2017 1 ผศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
5 600630001 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 ยางพาราในรูปของเหลวคล้ายน้ำมันที่ยืดและแผ่ตัวได้สำหรับนำส่งยา 1 รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 600630002 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 ยาเหน็บว่านหางจระเข้ 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ภญ.แสงงาม วงศ์อนุชิตเมธา อื่นๆ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 600630003 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 แผ่นยางประคบเย็น 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 600630004 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ตัวดูดซึม 1 ผศ.รัตนา จริยาบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ประวิทย์ คงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวมุทิตา เทพเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
4 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
9 600930003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษาสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
4 นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
10 600930004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษาสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบ 3 ขั้นตอนด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมสถิตขดเกลียว 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นายณัฐพล สร้อยสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
11 600160001 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 A keynote speaker Beneficial effects of young coconut juice on delaying Alzheimer's pathologies, skin agin, and osteoporosis in ovariectomized rats: Novel findings 1 รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
12 600940001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Certificate of Appreciation การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง: ประสบการณ์ของสตรีตั้งครรภ์ไทยที่เป็นเบาหวาน 1 ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
13 600930005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ Most Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
14 600160002 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Keynote Speaker Green Extraction and Standardization Methods for Development of Herbal Preparations for Skin Diseases 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
15 600940002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Medal Award แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวอาพาภรณ์ แก้วชูทอง - ผู้ประดิษฐ์ร่วม
16 600940003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Medal Award ผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่ของสารสกัดเคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบที่เพิ่มการละลายน้ำ 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 นายนายลิขิต ลาเต๊ะ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายนายลิขิต ลาเต๊ะ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
3 รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางพรพิมล พันธ์ขาว อื่นๆ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
17 600910001 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
18 600910002 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
19 600040001 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2559 รางวัลทั่วไป องค์ความรู้การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว 1 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา สำนักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยร่วม
4 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
20 600040002 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลทั่วไป การศึกษาการทำแผนชุมชนพหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริการป่าชายเลน  1 ดร.พิไลวรรณ ประพฤติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นักวิจัยร่วม
21 600130001 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง 1 ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายกนธี บุญมีประกอบ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
22 600130002 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี กระบวนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดไร้กาวจากชิ้นไม้ของลำต้นปาล์มน้ำมัน  1 ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวลินินล์ มนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
3 นายธีรวัฒน์ ชูสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษา
23 600130003 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี อัลจิเนตบีดชนิดลอยตัวสำหรับนำส่งเรสเวอราทรอลแบบเกิดอิมัลชันได้เอง 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวฐิติมาตุ สุขบท คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวฮุสนา อาบู คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวอาภา เพชรสัมฤทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
24 600130004 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  คอนกรีตมวลเบาใส่พัมมิซผสมกับผงเซอร์เพนทิไนต์หรือ/และเถ้า แกลบที่อุณหภูมิสูงขึ้น  1 รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวเบญจวรรณ ประจักษ์เลิศวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวกันยกร ศุภกรชูวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
25 600130005 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี การผลิตสารเคลือบผิวผ้าที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้  1 รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายทรงวุฒิ สุวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายอุมัร ตาเละ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
26 600130006 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัล ที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ยูแคร์ แอพพลิเคชั่นโรงพยาบาลในมือคุณ 1 พญ.วดี อัมรักเลิศ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.อาทิตยา นิตย์โชติ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 ผศ.สุธน แซ่ว่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นายอุกฤษฏ์ โรจน์อนุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษา
5 นางสาวสุมณฑา เจริญเผ่า วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา
6 นายกชนัฐ วิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
7 นายสาธิน ปึงพิพัฒน์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
27 600130007 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หนังสือ pop-up เรื่องการกำเนิดโลกและมาตราธรณีกาล 1 ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวโซเฟีย ยามิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
3 นางสาววัตรี สาเรฟ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
28 600130008 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี BUFFET เมนูสำหรับการเลี้ยงลูก 1 อ.สรินฎา ปุติ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวนุรีฮัน เจะมิง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
3 นายแวริดวัน เจะอูบง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวฮาลีเม๊าะ ดาโอ๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา
29 600130009 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ออโตโลกัส ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ 1 รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวมณทิรา แซ่เบ๊ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาววริศรา อุยยามวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา
30 600130010 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเชีย โคไล ในน้ำดื่มและผัก โดยเทคนิคโมส พร้อพเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเตทไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์) 1 ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
31 600130011 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจล โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ แกรฟีนออกไซด์เคลือบโพลีไพโรล สำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์ 1 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา สำนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นางสาวกชพร จุลสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
32 600130012 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรล-ครัยโอเจลที่มีรูพรุนสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเตอร์ในตัวอย่างคอนเทคเลนส์และยางกัดของเด็ก 1 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา สำนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
33 600730003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 20,000 บาท TOOMX Super Car 1 อ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายศราวิน วีรเมธปกรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษา
3 Mr.Abdul Aziz วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษา
4 นางสาววณิชยา แซ่เตียว วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษา
5 นางสาวชลดา มลิวัลย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษา
34 600940004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Bronze Prize  สาขา Class-A (Mechanics / Engines / Machinery / Tools / Industrial process / Metallurgy I Traffic / Transport / Car accessories) เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
35 600730004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัล "ชมเชย" การนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การคัดเลือก Streptomyces spp. เบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพเป็นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อ Curvularia sp. R2-1 สาเหตุโรคใบจุดของผักสลัด 1 ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
36 600100001 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2560 2 ชนิดใหม่ของสาหร่ายสกุล Cephaleuros (Chlorophyta, Ulvophyceae) จากเขตภาคใต้ของประเทศไทย 1 ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
37 600940005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Prize  การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ 1 นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์หลัก
3 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นางสาวรูเฟียะห์ มะลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
7 นางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
38 600930006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพการรองรับผู้ใช้โปรโตคอลเฮชทีทีพี 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายทศพล นวลช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายกิตติ อ่อนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
4 นายพิสิฏฐ์ ทันศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
39 600740001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ฺBest paper award ระบบจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี LoRa สำหรับเมืองอัจฉริยะภูเก็ต 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยร่วม
40 600730005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีสสายพันธ์ุท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติฆ่าแมลง  1 นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
41 600740003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 The Outstanding Paper Award Squirrel: A Code Snippet Repository 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 นายศักดิ์ณรงค์ พรหมวงค์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 3 นางสาวนภาวรรณ จินดามณี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 4 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก้ว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายศักดิ์ณรงค์ พรหมวงค์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
3 นางสาวนภาวรรณ จินดามณี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
4 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก้ว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
42 600740004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Best Paper Award Squirrel: A Code Snippet Repository 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 นางสาวนภาวรรณ จินดามณี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 3 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก้ว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวนภาวรรณ จินดามณี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
3 นางสาวขวัญฤดี กลีบแก้ว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
4 นายศักดิ์ณรงค์ พรหมวงค์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
43 600730006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 Best Paper Award กฏการแปลงโมเดิรน์ฟอร์แทรนสำหรับยูเอ็มแอลซีเควนซ์ไดอะแกรม 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอนวัช เล่ห์ทองคำ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
44 600930007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation Award) แมลงหางดีดถ้ำของคาบสมุทรไทย  1 ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
45 600100002 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2560 แมลงหางดีดชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดสกุล Coecobrya (Collembola: Entomobryidae) จากถ้ำในคาบสมุทรไทย 1 รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 นางสาวอารีรักษ์ นิลสาย คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
4 Dr.FENG ZHANG College of Plant Protection, Nanjing Agricultural University นักวิจัยร่วม
46 600730007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลดีเยี่ยมอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย  miR-144 ควบคุมการเกิดภาวะ oxidative stress ในเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อน K562  1 ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
47 600930018 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ระดับ ดีมาก กลไกการออกฤทธิ์ของสารโรโดไมรโทนต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 1 ดร.เด่นนภา แซ่หล่อ คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
48 600740005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 The Outstanding Paper Award การสกัดรูปแบบการตอบสนองที่สุภาพต่อผลป้อนกลับของลูกค้า 1 ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษา
49 600160003 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 The impact of ICT on school safety and school climate 1 ผศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
50 600930019 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 บทความดีเด่น สาขา International การเข้าถึงเครื่อข่ายแบบผสมผสานสำหรับการสื่อสารของสมาร์ทมิตเตอร์ ในสถาวะที่มีโหลดเปลี่ยนแปลง บนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (4จี) 1 ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
51 600160004 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Enhancing UV Resistance and Photocatalyic Properties of Natural Rubber Titanium Dioxide Nanoparticles 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
52 600740006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 The best paper presented during ICET-2017 International Conference เกณฑ์การเลือกใช้ไม้ประกอบทำจากไม้และพลาสติก 1 รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายกัมปนาถ ธานีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
53 600940006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Prize  ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา  1 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายปณิธิ รักนาม คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
54 600060001 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560 นักวิจัยดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2560  1 อ.สติมา โรจนวงศ์ชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการวิทยาเขตตรัง อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
55 600740007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Best Student Poster Presentation(อาจารย์ที่ปรึกษา) Detection of Cyanide in Water by Environmentally Friendly Colorimetry with Digital Image Analysis 1 ผศ. ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 Mr.Seth Doe-Puplampu คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
56 600930020 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลธัญญาลักษณ์อวอร์ด ประจำปี 2560 ผู้มีผลงานด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น  1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
5 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
6 รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยร่วม
57 600930021 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ระดับดี  สาขาเคมีและเภสัช  ชุดตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 Prof. Dr.Niamh NicDaeid อื่นๆ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 นายอดิศร รัชนิพนธ์ อื่นๆ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
58 600390001 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2560 โครงการระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนาม ราคาประหยัด ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนาม ราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.วิลาสินี ศรีพรหม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
59 600390003 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2560 โครงการระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนาม ราคาประหยัด ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนาม ราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.วิลาสินี ศรีพรหม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
60 600630006 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีการสังเคราะห์ชั้นเคลือบผิวให้มีสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดและมีความใส 1 ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
61 600630007 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีการเตรียมน้ำมันพืช ดัดแปรด้วยอะนิลีนสำหรับใช้เป็นน้ำมันแปรรูปยาง 1 ดร.แวอาแซ แวหามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวชญานันท์ จารง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
62 600630008 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 อุปกรณ์ปอกลูกตาล 1 ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวราตรี สุวรรณขำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายอภิมุข อินทรวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
63 600630009 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีการผลิตโครงร่างสามมิติชนิดสลายตัวได้ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ผสม ด้วยวิธีเมลท์สเตรทชิงและคอมเพรสชันโมลดิง (Melt Stretching and Compression Molding; MSCM) และโครงร่างสามมิติชนิดสลายตัวได้ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ผสม ตามกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว 1 ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
64 600630010 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 1 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
65 600630011 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 เครื่องบันทึกภาพรากของพืชระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
4 ดร.เจษฎา โสภารัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายสัตยา บุญรัตนชู ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
66 600630012 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีการดัดแปรอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับอนุบาลเต่าตนุวัยอ่อน 1 นายหิรัญ กังแฮ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
67 600630013 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 สูตรผสมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบกะทุและกรรมวิธีการผลิต                               1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
68 600630014 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีผลิตอุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดจากยางพารา 1 ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางวาสนา ธรรมศิริพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายโกศล ภูริวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายมานพ นวลพลับ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
69 600630015 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดแบบนอนคว่ำคอตรง 1 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
70 600630016 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีการทอดผลปาล์มร่วงแบบต่อเนื่องสำหรับหีบน้ำมันปาล์มดิบ 1 รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายธเนศ วัยสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
71 600630017 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กรรมวิธีการเตรียมยางธรรมชาติเหลวอิพอกซิไดซ์ที่ละลายได้ในเมทานอล 1 รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
72 600630018 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 โครงสร้างของแผ่นยางป้องกันแผลกดทับบริเวณหู 1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวอุรา แสงเงิน คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
73 600630019 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 เจลสมุนไพรแต้มสิว 1 อ.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ คณะการแพทย์แผนไทย ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช คณะการแพทย์แผนไทย ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายธีรวัฒน์ สุดขาว คณะการแพทย์แผนไทย ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายสมพร ชาญวณิชย์สกุล คณะการแพทย์แผนไทย ผู้ประดิษฐ์ร่วม
74 600630020 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 กระบวนการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว กลุ่มโลหะผสมดีบุก-เงิน-ทองแดง โดยใช้เทคนิคการอะตอมไมเซชันแบบอาศัยหลักการหมุนเหวี่ยง 1 ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายนิพนธ์ เด็นหมัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
75 600630021 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 เครื่องขัดชิ้นงานที่สามารถปรับระดับอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงานได้ 1 ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.สมใจ จันทร์อุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
76 600630022 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2560 อุปกรณ์ป้องกันการกดทับ 1 นางสาวณัศนา วิทยานุภากร คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
77 600930022 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560 (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ)  1 ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
78 600940007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รางวัล Silver Medal Award ชุดตรวจเชื้อก่อโรค Aeromonas Hydrophila ในปลา  1 ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 ดร.เอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 3 รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 4 รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.เอกราช นวลละออง คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก
3 รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา
4 รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
79 600940008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Prize ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับวิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 1 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
80 600940009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Prize การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ 1 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
5 นางสาวรูเฟียะห์ มะลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
6 นางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
81 600940010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association  ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา 1 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
82 600940011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Prize และรางวัล Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา (Disposable Plastic Caliper) 1 นางดวงรัตน์ หมายดี คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
83 600930023 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2560 Fortilin as antiviral agent in Shrimp aquaculture 1 ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
84 600730008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2560 บทความดีเด่น สาขาการจัดการและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร แบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยเล็บมือนางด้วยรังสีอินฟราเรด 1 รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาว สิริกานต์ ยอดแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
85 600390004 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2560 การพัฒนากระบวนการทำแห้งถุงมือยางด้วยเครื่องอบแห้งเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม  1 รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
86 600740010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 การประกวดผลงานแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประเภท Basic Science สมบัติทางกายภาพของผิววัสดุที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรียที่จำเพาะบนโครงสร้างตาข่ายที่ใช้ในการผ่าตัดฝังในร่างกายผู้ป่วย 1 นพ.วิศรุต จิรพงศกร คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
87 600730009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัล พิสิฎฐ์  วิเศษกุล การใช้ค่าแลคเตทในเลือดร่วมกับระบบคะแนนประเมินการใช้ส่วนประกอบของเลือดเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการประเมินความต้องการของการให้ส่วนประกอบของเลือด 1 นพ.วงศกร เชาว์ชาญกิจ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
88 600740011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ Development and Evaluation of floating In situ gel for oral delivery of propanolol HCl 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววรวีร์ ศิริพฤกษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
3 นายธนพล ปริญญาคุปต์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
4 นางสาวณัฎฐา เกิดสกุลดี คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา
89 600930024 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560  รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมด้วยยางพาราสกัดโปรตีน  1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ สถาบันพลาสติก ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ สถาบันพลาสติก ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสมพร วรรณวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นพ.ปวัน ไกรนรา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
9 รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
10 นายถิระภัทร เมืองแสน สถาบันพลาสติก ผู้ประดิษฐ์ร่วม
90 600930025 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ชุดตรวจปริมาณเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 Prof. Dr.Niamh NicDaeid - ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 นายอดิศร รัชนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
8 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
91 600930026 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  1 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
92 600930027 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560  รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อุปกรณ์สกัดสารสเตอร์บรัชแบบพกพาสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงในตัวอย่างผักและผลไม้  1 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
93 600930028 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560  รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา 1 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
94 600930029 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัล Special Price กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง   ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)  1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.บงกช เศวตามร์ มูลนิธินวัตกรรม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ผู้ประดิษฐ์ร่วม
95 600930030 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัล Special Price จากประเทศอิหร่าน  เตียงถ่ายภาพรังสีทารก  1 นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
96 600930031 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2559 สาขาวิจัยและพัฒนา  1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
97 600930032 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 โล่ประกาศเกียรติคุณ   แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 1 อ.โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
98 600940012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Medal Award และรางวัล Special Prize จากประเทศมาเลเซีย หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 1 ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
99 600940013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Gold Medal Award ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล 1 รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
100 600940014 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Silver Medal Award และรางวัล Special Prize จากประเทศเกาหลี ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายสุไลมาน หมัดอะหลี คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
3 นายธีระพล เสนพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
101 600940015 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 Silver Medal Award ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกรในอาหาร 1 นางพจชนาถ พัทบุรี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอุทัย ไทยเจริญ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
102 600930033 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 ระดับดี สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา 1 รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน 2 ดร.ชาตรี หอมเขียว - นักศึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.ชาตรี หอมเขียว - นักศึกษา
103 600930034 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
104 600390006 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย รายงานวิจัย เรื่อง การเมืองการปกครองของโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            1 ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.นัจมีย์ หมัดหมาน คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
105 600060003 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560 นักวิจัยดีเด่นคณะรัฐศาสตร์  1 Dr.Md Mahbubul Haque คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
106 600060004 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560 นักวิจัยดีเด่นคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
107 600590001 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
108 600270001 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
109 600270002 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
110 600270003 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
111 600270004 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
112 600270005 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
113 600270006 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
114 600270007 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 Dr.ALAN FREDERICK-GEATER คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
115 600270008 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 Dr.EDWARD BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
116 600270009 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
117 600270010 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
118 600270011 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
119 600270012 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
120 600270013 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
121 600270014 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
122 600270015 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
123 600270016 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
124 600270017 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
125 600270018 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
126 600270019 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
127 600090001 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
128 600090002 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
129 600090003 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
130 600090004 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
131 600090005 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
132 600090006 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
133 600090007 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
134 600090008 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
135 600090009 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
136 600090010 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
137 600090011 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
138 600090012 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
139 600090013 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
140 600090014 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
141 600090015 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
142 600090016 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
143 600090017 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.พญ.สายบัว ชี้เจริญ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
144 600090018 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
145 600090019 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
146 600090020 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
147 600090021 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ดร.พรนภัส สุระสมบัติพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
148 600590002 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
149 600590003 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
150 600590004 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
151 600590005 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
152 600590006 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
153 600590007 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 Dr.EDWARD BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
154 600590008 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
155 600590009 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
156 600590010 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
157 600920001 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
158 600920002 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
159 600920003 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
160 600920004 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
161 600920005 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
162 600920006 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
163 600920007 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
164 600920008 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
165 600920009 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
166 600920010 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
167 600920011 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
168 600920012 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
169 600920013 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
170 600920014 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.ประภาพร อุทารพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
171 600100003 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2560 แมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก 1 ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 Dr. Niel L. Bruc - นักวิจัยร่วม
172 600060007 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560 นักวิจัยดีเด่นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
173 600060008 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560 นักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
174 600060009 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2560 นักวิจัยดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
175 600580001 เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2560 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยไบโอเซนเซอร์ ระยะที่ 2  1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
176 600560001 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2560 1 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
177 600560002 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
178 600560003 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2560 1 รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน