รางวัลที่มอบประจำปี 2563

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 620740001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Best Working-In-Progress Paper Award Effects of Human Presence and Movement on RSSI Levels in an Indoor Wireless Network 1 อ.ดร.อภิเดช บูรณวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
2 620730001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 วิเคราะห์การสูญคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในคำเรียกสิ่งแวดล้อมทางทะเล วิเคราะห์การสูญคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในคำเรียกสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1 อ.รัชนีฉาย เฉยรอด คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
3 620100001 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2562 มอดแอมโบรเซีย Immanus papuanus Beaver, Sittichaya & Liu มอดชนิดใหม่ของโลกจากปาปัวนิวกีนี  (A review of the genus Immanus Hulcr & Cognato with a key to species (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Xyleborini)) 1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
4 620930003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ 1 ผศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
5 620740002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Outstanding oral presentation 1 ดร.จิดาภา เซคเคย์ คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
6 620930004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลงานวิจัยระดับดี ภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a ในตัวอย่างซีรัมของผู้หญิงที่มีรอยโรคบริเวณปากมดลูก 1 อ.ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
7 620440006 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2562 เครื่องมือวัดความชื้นไม้ยางพาราจากค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นวงจรพิมพ์ 1 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 620930005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2562 The best runner-up paper สาขา พลังงานเพื่อการเกษตร ลักษณะเฉพาะของการอบแห้งเนื้อสันในหมูด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล: สมการแบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการอบแห้ง 1 รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
9 620740003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ฺBest Paper Award The empirical study: encouraging student's interest in software development using test-driven development 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
10 620730002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation การเปรียบเทียบขั้นความพร้อมกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนวัยทำงาน 1 อ.ดร.กรฎา มาตยากร คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
11 620730003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 Best Paper Award "Oral Presentation" การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟม 1 อ.ดร.กรฎา มาตยากร คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 อ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล คณะศึกษาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นางสาวอิสริยา อักษรชื่น คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัยร่วม
12 620730004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 ผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทวาจา สาขาการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของยาเคมีบำบัด Temozolomide ในผู้ป่วยมะเร็ง Glioblastoma ตาม ลักษณะการกลายพันธุ์ของยีน Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1) 1 ผศ.ธาราณ์ ตันธนาธิป คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 อ.ดร.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
13 620160001 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ได้รับเชิญเป็น invited speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ ๒๐๑๙ ในหัวข้อ "Research and Innovation for Health" (International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ "Advance and Research in Medical Parasitology" 1 ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้รับรางวัล ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
14 620160002 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงานประชุมวิชาการ International conference on "Global Trends in Science, Technology, Humanities, Commerce and Management 2019 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง 18-20  January 2019 นำเสนอในหัวข้อ Renewable energy resources: the challenge for choosing among the options 1 นายอาคม ปะหลามานิต บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
15 620730005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลระดับดี ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ ฤทธิ์ต้านเชื้อราของ Trichoderma asperellum V76-14 ต่อเชื้อรา Sclerotium sp. สาเหตุโรครากและโคนเน่า 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม - นักวิจัยร่วม
3 นางสาววิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
16 620730006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลการนำสเนอผลงานภาคนิทัศน์ระดับ "Silver" การประยุกต์ใช้ zine oxide nanoparticles ในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการปักแจกันของดอกบัวพันธุ์สัตตบงกชและสัตตบุษย์ 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม - นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง - นักวิจัยร่วม
17 620100002 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2562 การค้นพบมดขนปกชนิดใหม่ในประเทศไทย 1 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
18 620730007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลระดับดี ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ การคัดเลือกเชื้อ actinomycetes เบื้องต้นเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคปลีเน่าในดอกหน้าวัว 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
19 620730008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ฤทธิ์ต้านเชื้อราของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Streptomyces hygroscopicus NR8-2 ต่อเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของผักสลัด 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวบุรฮานะฮ์ ใบยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
20 620730009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย ในการนำเสอนภาคโปสเตอร์ การตอบสนองของหน้าวัว (Anthurium andraeanum) ต่อเชื้อ Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคปลีเน่า 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
21 620160003 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Keynote Speaker 1 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
22 620940005 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Certification of Appreciation ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิกของสตรีไทยภาคใต้ 1 รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
23 620730010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 ผลงานวิชาการประเภทวาจา โปสเตอร์ นวัตกรรม ระดับดีเด่น ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเองที่ทำนายคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการหญิงข้ามชาติ 1 รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวโสภิษดา ตันธนาธิป คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษา
3 ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ - อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
24 620100003 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2562 Gordonia sediminis sp. nov. เชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดใหม่ที่แยกได้จากตะกอนดินป่าชายเลน 1 ศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
25 620740006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 the excellent poster presentation - 1 อ.ดร.พัชราวดี พระยาลอ คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.ธเนตร ประจันตะเสน คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยร่วม
26 620740008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 The best poster in the field of laboratory  diagnostics อุบัติการของ Staphylococcus Pseudintermedius ที่ดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม Methicillin บนพื้นผิวของดวงตาที่มีรอยโรคทางจักษุ  1 อ.ดร.ธนวรรณ สร้อยมาลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
27 620160005 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 1 อ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
28 620100004 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2562 Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly troglomorphic Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae)   1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
29 620100005 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2562 Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)   1 ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
30 620160006 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Keynote Speaker - 1 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
31 620940006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 2019 Best Article Award 1 ผศ.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
32 620740009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 BEST PRESENTATION AWARD 1 อ.ดร.นริสรา นุธรรมโชติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
33 620930007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2562  ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก 1 รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
34 620930008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Studying higher education within restive areas of South Thailand insurgency: the survey of Post-traumatic stress disorder symptoms and association factors. 1 ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
35 620930009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Association between PTSD symptoms and life style according to H.M King Bhumibol’s Philosophy of Sufficiency Economy : A study from a university in restive areas of South Thailand insurgency 1 ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
36 620160007 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Bullying and Cyberbullying in Thailand   Bullying and Cyberbullying in Thailand   1 รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
37 620940007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รางวัล BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง) และรางวัล Special prize จากประเทศรัสเซีย  ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์  1 ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
38 620740011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Best Paper Runer-Up Award Human Dynamic Behavior-based Gravity Compensation of a Rehabilitation Robot for Continuous Passive Motion 1 ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายเอาว์ฟา เจะเลาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
39 620930010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ : รองชนะเลิศอันดับ 1 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G06 การบำบัดของเสียประเภทกรดด้วยขี้เถ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัด 1 นายวัชระ แก้วสุวรรณ์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ นักวิจัยร่วม
40 620740013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รางวัลยอดเยี่ยมการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Outstanding poster presentation) 1 รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
41 620390002 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2562 ผลงานวิจัยนำไปประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2562 ระบบคาดการณ์การเกิดอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลจากฝูงชนและข้อมูลสำรวจระยะไกล 1 ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
42 620730012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Poster presentation Antibiotic susceptibility profile and serotype distribution of group B Streptococcus colonization in intrapartum women 1 อ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
43 620740014 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 Excellent oral presentation Emergence of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in a tertiary care hospital in Southern Thailand 1 อ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
44 620730013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมเพื่อจำแนกเชื้อ ซัลโมเนลลา เอ็นเทอริกา ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เพาะแยกได้จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและผู้ป่วยซัลโมเนลโลซิสในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 1 ดร.สพ.ญ.ธีรรัตน์ ประเสริฐศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
45 620130001 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การตรวจวัดทองแดงจากรอยกระสุนปืนด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์วิเคราะห์ฐานกระดาษแบบสามมิติ 1 นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นางสาวจริยา ทองธวัช คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
46 620130003 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หนูจำลองจากยางพาราสำหรับฝึกหัดทำปฏิบัติการ 1 นางสาวณัชชา สุขมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นางสาวพัลลภา พรหมทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาววรรณนภา แก้วบันฑิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
6 ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
7 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
8 นายมานพ นวลพลับ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
9 นายโกศล ภูริวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
47 620130004 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ My Caregivers บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ 1 นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นายเจษฎากร มะลิวรรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวพนิตนันท์ โชคเชาว์วรรธน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
48 620130005 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ - 1 นางสาวภาวีตา น้ำใจสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นางสาวณัฐธิดา ปานขาน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายนฤเบศร์ ว่องปัญจเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายปวเรศ บำเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นายสกล จันทร์ขจร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
49 620130006 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ 1 นางสาวชมพูนุช วิเศษศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นางสาวปัทมาภรณ์ เซ่งลั่น คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
9 นางสาวสุนิตา สมศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
10 นางสาวปนัดดา ขันแกล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
11 นางสาวนิซอฟียะห์ นิและ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
12 นางสาวภัทรพร ชูมณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
13 นางสาวพัชรินทร์ ลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
14 นางสาวอิสริยา จันทร์กระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
15 นางสาวอมรรัตน์ ทองช่วย คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
16 นางสาววริศรา บุชลี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
50 620130007 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ การพัฒนากังหันแนวแกนตั้งความเร็วลมต่ำขนาด 10 kW โครงสร้างเสาแบบต้นไม้ 1 นายศุภชัย จินา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.มนตรี สุขเลื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นายไพรวัลย์ พงษ์หวาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายวิทวัส เฟื่องไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นางสาวมินตรา ตรงต่อกาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม