รางวัลที่มอบประจำปี 2562

ค้นหาข้อมูล :
 

ลำดับ รหัส ประเภทรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ผู้รับรางวัล
ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถานะผู้รับรางวัล :: สถานะการตอบรับเข้าร่วมงาน
1 610730001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 Rising Star ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่งที่สังเคราะห์ด้วยแสง 1 อ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 610930001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชมเชย แบบบรรยาย ผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต 1 อ.ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง นักศึกษา
3 อ.ดร.สุธินี สินุธก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
4 อ.ดร.กรอร วงษ์กำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 610100001 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 Cnestus quadrispinosus มอดแอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ xyleborine ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทยและเกาะบอร์เนียว (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae, Xyleborini) 1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
4 610740001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Outstanding oral presentation ความรุนแรงของภาวะความซีดในผู้ป่วย β-thalassemia/ HbE มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการแสดงออกของ miRNA-125b ในเซลล์โมโนไซด์ที่ถูกกระตุ้น 1 ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
5 610740002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รางวัลที่ 1  ในการประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุม13th Association of Southeast Asia Nation Society of Pediatric Surgeons' Congress การศึกษาระยะการใช้ท่อสวนชนิดฝังทั้งระบบใต้ผิวหนังและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับท่อสวนในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก 1 นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.พญ.ปิยวรรณ เชียงไกรเวช คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 รศ.นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 610940001 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
7 610730002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย ภาคบรรยายสาขามนุษยศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14" 1 อ.รัชนีฉาย เฉยรอด คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
8 610730003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 2nd Runner Up of the Best Abstract of the Year Award: General Hospital Accuracy of 10 Year-Risk Estimation for Cardiovascular Events from Thai CV Risk Score in Lansaka Patients 1 อ.ดร.พลชาติ โชติการ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 พญ.สุธารา อร่ามเจริญ โรงพยาบาลทุ่งสง นักวิจัยร่วม
3 นพ.พลลภัตม์ เสถียร โรงพยาบาลลานสกา นักวิจัยร่วม
4 อ.ดร.ศิพัฒน์ ไตรอุโฆษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยร่วม
9 610390001 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 สิทธิบัตรอเมริกา USPatent 9995616B2 เรื่อง Fluid Monitoring System ของบริษัท Caterpillar (USA) อ้างอิงบทความจาก Prince of Songkla University บนสิทธิบัตรอเมริกา การวัดระดับน้ำแบบปรับตัวที่ใช้ความจุไฟฟ้าแบบอินเตอร์ดิจิตอล 1 รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
10 610160001 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 keynote speaker Impact from Water Consumption by Power Plant in Thailand  1 ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
11 610390002 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 ระบบบริหารจัดการส่งน้ำ 1 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
12 610740003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Best Paper Award Muslim and Buddhist Venue Staff Knowledge of Islam and Their Views on Religious Diversity in the MICE Industry in Southern Thailand 1 อ.ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
13 610730004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ ในรูปแบบ Oral presentation การตรวจหาเบต้าธาลัสซีเมียที่ยังไม่ทราบชนิด และพบไม่บ่อย ในภาคใต้ของประเทศไทย 1 อ.ดร.วณิชชา เทพาขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
14 610930002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลของน้ำมะพร่าวอ่อนต่อการคงไว้ของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยของหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ออก 1 รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
15 610160002 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Keynote Speaker Natural Products from Fungal Resources: Chemistry and Biological Activities 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
16 610160003 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Keynote Speaker 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
17 610930003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2018 ไม่มี 1 ผศ.ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
18 610390003 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561   รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ดร.วารุณี ณ นคร คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
19 610730005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการควบคุมโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
20 610730006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัล "ดีเด่น" การนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ประสิทธิภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ Trichoderma sp. T1 ในการควบคุมโรคใบจุดของผักกาดหอมและกลไกการออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
21 610730007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ "ระดับดีมาก" สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่าย Cephaleuros (Chlorophyta, Ulvophyceae) in Thailand 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
22 610730008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัล "ยอดเยี่ยม" การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ประสิทธิภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ Trichoderma spirale T76-1 ต่อการควบคุมโรคใบจุดของผักกาดหอม 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวบุรฮานะฮ์ ใบยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
4 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม - นักวิจัยร่วม
23 610100002 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 โรคอุบัติใหม่ของผักสลัด ใน sentence สุดท้าย There have been no reports of C. aeria causing leaf spot on lettuce in Thailand or anywhere elsewhere, so this is the first report of C. aeria causing leaf spot disease on lettuce. 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 Prof. Dr.Shin-ichi Ito - นักวิจัยร่วม
24 610100003 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 โรคอุบัติใหม่ของผักกาดขาวโตเกียวเบกาน่า 1 รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม - นักวิจัยร่วม
3 Prof. Dr.Shin-ichi Ito - นักวิจัยร่วม
25 610940002 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเรีย โคไล ในน้ำดื่มและผักโดยเทคนิคโมส พร้อมเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเตท ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์) 1 ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
26 610130001 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โฟมเม็ดกันกระแทกละลายน้ำได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้กระบวนการปั่นกวนร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 นางสาวฮาซาหน๊ะ ดำแหล๊ะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นางสาวจิรภา หิมรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์ร่วม
27 610440001 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นยาแปะผิวหนังสูตรผสมเจลาตินและยางพารา 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ภญ.ศุจิภา วรรณภาสชัยยง คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
28 610130002 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด 1 นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
29 610130003 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ตัวดูดซับคอมโพสิทโมลิทสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษในชาและกาแฟ 1 นางสาวณัฐนรี รัตนคันทรง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
4 นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 นางสาวปัทมาภรณ์ คล่องแคล่ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
30 610130004 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย 1 นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์)
2 ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
31 610130005 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจวัดจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ 1 นางสาวภัทรพร หาญสำโรง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นางสาวพรเพ็ญ ผั่วสกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายสกล จันทร์ขจร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
32 610130006 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ 1 นายศุภโชค หนูปาน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์)
2 ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 นายจิรายุ ชิณวงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นายBorey Sok วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
33 610130007 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ช่วยฝึกอัตโนมัติสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขน 1 นายพีรยุทธ แซ่โค้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
34 610130008 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กคอมโพสิทอัลจิเนตเคลือบโพลีไพโรล สำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ 1 นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
35 610130009 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน 1 นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
4 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
36 610130010 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ คอลัมน์บรรจุโลหะออกไซด์จากเถ้าลอยเพื่อการแยกบริสุทธิ์โปรตีนที่มีหมู่ฟอสเฟต 1 นายพงศกร ถาวรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3 ดร.หาญศึก บุญเชิด คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
37 610130011 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ เตาฟลูอิไดซ์เบดแก๊สซิไฟเออร์แบบหมุนควงโดยใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบผง 1 นายวสุ สุขสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
38 610440002 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สูตรการเตรียมผลิตภัณฑ์เซรั่มผสมผงน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผศ.ดร.ภก.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวภิมลมาศ รัตนบุรี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
39 610440003 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นยาแปะผิวหนังสูตรผสมยางพาราและแป้ง 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.รุ่งทิวา ไหวพริบ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
40 610440004 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นยาแปะผิวหนังชนิดว่องไวต่อการกดจากยางพารา 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.รุ่งทิวา ไหวพริบ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
41 610440005 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ฟิล์มยางพาราให้ความเย็นชนิดก่อตัวเอง 1 รศ.ดร.ภก.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
42 610440006 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นยางประคบร้อนชนิดว่องไวต่อการกด 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
43 610570003 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 รางวัลผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561  ผลิตภัณฑ์จากยางแท่งสำหรับการแพทย์ สุขภาพ และการใช้ในครัวเรือน  1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.รุ่งทิวา ไหวพริบ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
44 610930004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
4 นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
45 610930005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลเหรียญเงิน โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 เครื่องแยกกะลาปาล์มออกจากกากผลปาล์ม 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
46 610930006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561ระดับเหรียญเงิน ในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เครื่องสกัดน้ำมันจากกากผลปาล์มแบบหมุนวน 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
47 610930007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561ระดับเหรียญเงิน ในกลุ่มเทคโนโลยี เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เครื่องอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอิมัลชัน ดีเซล-น้ำ-ไบโอดีเซล  1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายณรงค์ อินทพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
3 นายเขมราฐ รอดเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา
48 610440007 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ระบบสกัดน้ำมันจากกากแกาแฟแบบหมุนวนด้วยน้ำมันปนตัวทำละลายวนซ้ำ 1 ผศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายพิชัย เอี่ยวเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
49 610930008 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา  1 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายปณิธิ รักนาม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
50 610390004 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2561  สูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา  1 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นายปณิธิ รักนาม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
51 610060004 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
52 610100004 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 การวิเคราะห์ชนิดของมอดใน Euwallacea fornicatus(Coleoptera: Curculionidae) Complex โดยการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล   1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
53 610740005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Conference Best Paper ความแข็งแรงของรอยปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่มีผลต่อการเปิดและความสามารถในการเปิดของผู้บริโภค 1 อ.ดร.สมพร นิลมณี คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
54 610930009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ชื่อรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม  ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปอมท) ปี 2561 งานด้านการรับใช้สังคม  1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
55 610930010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ชุดโครงการที่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการจัดทำกรอบแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ของ สกว.  โครงการพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน: กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชั 1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
56 610100005 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 แมลงหนอนปลอกน้ำชนิดใหม่ 5 ชนิดแมลงหนอนปลอกน้ำ อธิการนิวัติ, แมลงหนอนปลอกน้ำ รองอธิการอิ่มจิต, แมลงหนอนปลอกน้ำ ผ.อ. สุธรรม, แมลงหนอนปลอกน้ำ คณบดีสิริรัศมิ์, แมลงหนอนปลอกน้ำ รองอธิการ วศิน 1 รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
57 610930011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มด้วยการพัฒนาจิตสุขภาวะทางปัญญาด้วยเทคนิคการปรับคลื่นสมอง กรณีศึกษา: กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
58 610930012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาการศึกษา ผลของการฝึกเจริญสติต่อการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทบาลัยสงขลานครินทร์ 1 ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
59 610390005 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ประจำปี 2561 โครงการวิจัยพลวัตของชุมชน 2 วิถี ภายใต้กระแสวาทกรรมมลายูปาตานีพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 อ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
60 610730010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มงานวิจัย สาเหตุและแนวทางการแก้ไขการสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดของมหาบัณฑิต: กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 นางชนัญญา มีงาม คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
61 610730011 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มงานวิจัย สาเหตุและแนวทางการแก้ไขการสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดของมหาบัณฑิต: กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 นางวาสนา วงศ์ชนะ คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
62 610440008 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ฟิล์มยางพาราให้ความเย็นชนิดก่อตัวเอง 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วม
63 610930013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ประจำปี 2561 (Rubber Innovation Awards : RIA 2018) ระดับบุคคลทั่วไป - 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.ภก.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยร่วม
3 ภก.พงศธร อิสสระยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยร่วม
64 610940003 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 EUDRAGIT Award 2016 - 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ภก.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยร่วม
3 ภก.ฐกร จันทะดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยร่วม
4 ดร.ภญ.จงจันทร์ มหาดเล็ก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยร่วม
5 ดร.ภก.ปุรินทร์ เจริญสุขใส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยร่วม
65 610740006 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Outstanding Performance in Oral Presentation Effects of Explant Chopping and Culture System on Somatic Embryo Proliferation of Oil Palm SUP-PSU 1 อ.ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววราภรณ์ หีดฉิม คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษา
3 ศ.ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
66 610930014 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 ผลงานวิจัยดีเด่น The Model Application of Sufficiency Economy Philosophy of the Community Development Students, Songkhla Rajabhat University 1 ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
67 610940004 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธ.ก.ส.  ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว 1 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
68 610930015 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 1 ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
69 610730016 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 บทความวิจัยดีเด่น สาขาการบริหารและการจัดการ บทความเรื่อง โครงสร้างด้านชะรีอะห์ภิบาลของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต 1 อ.อริศ หัสมา วิทยาลัยอิสลามศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
70 610730017 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 Certificate of The 3rd  Best National Oral Presentation Humanities and Social Sciences for Thailand 4.0 ชาย หญิง และชายรักชายในสังคมไทย : ผลการศึกษาจากวิทยานิพนธ์ในประเด็นอุปลักษณ์ 1 นายวิฑูรย์ เมตตาจิตร คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
71 610930016 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทอง โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล 1 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
72 610930017 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทอง โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล 1 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
73 610930018 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทอง โครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล 1 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
74 610940005 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Gold Award (รางวัลเหรียญทอง) และ Leading Innovation Award from Macao เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล 1 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
75 610940007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Gold Medal (เหรียญทอง) เชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่เติมส่วนกลั่นกรดไขปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล 1 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
76 610440009 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สิทธิบัตรเครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
77 610390006 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 รายงานผลการวิจัยโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2557-2560) 1 อ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
78 610740007 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 นำเสนองานวิจัยดีเด่น (Best Presentation Award) Measuring Photosynthesis of Oxygenic and Anoxygenic Photosynthetic Organisms using Pulse Amplitude Modulation (PAM) Fluorometry  1 Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
79 610440010 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ตะเกียบจากแป้งข้าวเจ้าผสมใยมะพร้าวและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 1 อ.ชุมพร หนูเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
80 610740008 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 LAMS NICE 2018 EXCELLENT PAPER AWARD การท่องเที่ยวในตำบลพิปูน : พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 1 อ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
81 610940009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รางวัลเหรียญเงิน กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
82 610730020 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 นำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ตัวดูดซับชนิดใหม่สำหรับสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารอินทรีย์ปริมาณน้อย 1 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
83 610930019 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลระดับเกียรติคุณ ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิทครัยโอเจลโพลีไวนีลแอลกอฮอล์ แกรฟีนออกไซด์เคลือบด้วยโพลีไพโรลสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารซัลโฟนาไมด์ 1 ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
84 610390007 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 การพัฒนาต้นแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเคลื่อนที่ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดยตัวอย่างของเว็บแอพพลิเคชันที่นำไปใช้งาน https://thaiflood.org/ และสามารถเข้าไปชมรายละเอียดการนำไปใช้ได้ที่ https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017/videos/363251474426769/ การพัฒนาต้นแบบระบบบรรเทาอุทกภัยโดยใช้ข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบกึ่งเรียลไทม์และสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเคลื่อนที่ 1 อ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
85 610730021 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 Best presentation Award Separately Measuring Photosynthesis of Oxygenic and Anoxygenic Photosynthetic Organisms using Pulse Amplitude Modulation (PAM) Fluorometry  1 Assoc.Prof.Dr.RAYMOND JAMES RITCHIE คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
86 610940010 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Silver Medal, Innovation Award, 46th International Exhibition of Invention Geneva, Switzerland ซาลโมเนลล่าเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคในอาหารทางชีวภาพ 1 ผศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
87 610930021 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ผลของโคลชิซินต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของกล้วยหอมเขียว 1 ดร.สุรีรัตน์ เย็นช้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ศ.ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
3 นางสาวนูรมา มาสากี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
88 610160004 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 นักวิจัยที่ได้รับเชิญนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ พรีไบโอติกและใยอาหารจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหาร 1 ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ สำนักงานอธิการบดี นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
89 610930022 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ผลงานวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยดีเด่น (MOPH R2R Forum) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ผลของการลดระยะเวลานอนพักบนเตียงต่อระดับความปวดหลังและภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับ   1 นางสาวสุธิสา เต็มทับ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยร่วม
90 610440011 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 เครื่องขัดชิ้นงาน 1 ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัย ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล
2 อ.ดร.สมใจ จันทร์อุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 อ.ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
91 610160005 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
92 610930023 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) Happy Fine Day Mobile Application 1 อ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายศราวิน วีรเมธปกรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาววณิชยา แซ่เตียว วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวชลดา มลิวัลย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
93 610730022 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 ผลงานดีเด่น กลุ่มการผลิตสัตว์ ภาคโปสเตอร์ ูรูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงของเกษตรกรในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 1 ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
94 610930024 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 - รางวัล: รางวัลชมเชยระดับประเทศ มูลค่า 10,000 บาท- รางวัลพิเศษ Smart Living Award by SiriVentures มูลค่า 10,000 บาท- รางวัลพิเศษ อันดับ 3 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (IoT) จาก กสทช. มูลค่า 20,000 บาท- ทุนสนับสนุนโครงการและเข้ารอบชิงชนะเลิศ มูลค่า 12,000 บาท ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ 1 อ.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
95 610440012 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2677-2558 1 ภก.กมล ปาลรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยงาน ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางนิวรรณ แท่นมณี คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
96 610100006 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 สารบริสุทธิ์โรโดไมรโทนและสารสกัดใบกระทุได้รับคัดเลือกจาก The Asian Society of Natural Products  ให้เป็น ASNP Natural Product of 2018 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
97 610930025 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2561 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
98 610100007 นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel Finding) ประจำปี 2561 Species delimitation in the morphologically conserved Coecobrya (Collembola: Entomobryidae): A case study integrating morphology and molecular traits to advance current taxonomy 1 ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
99 610740009 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Outstanding Poster Academic Presentation การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น 1 อ.ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
100 610940012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 2nd Oral Academic Presentation 1 ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 อ.รุชดี บิลหมัด คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
3 อ.ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
101 610930026 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชยผลงานดี Happy Fine Day Mobile Application 1 อ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายศราวิน วีรเมธปกรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาววณิชยา แซ่เตียว วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวชลดา มลิวัลย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
102 610440013 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677-2558 1 นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
103 610060005 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 1 อ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
104 610930027 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น  ประจำปี 2561 ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
5 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
6 Prof. Dr.Niamph NIc Daeid University of Dundee ผู้ประดิษฐ์ร่วม
7 นางสาวสุชาดา บุญสำราญ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
8 นางสาวขนิษฐา มาลาทอง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
105 610440014 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ชุดตรวจสอบหาปริมาณเหล็กละลายน้ำแบบแผ่นฟิล์มบางจากพอลิเมอร์ 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
4 ดร.วิลาสินี ศรีพรหม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
106 610390009 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 ชุดตรวจไนไตรท์ในไส้กรอก 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 อ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
107 610730024 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่น ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G01, G06 1 นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
108 610390010 นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2561 ชุดตรวจไนไตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
3 นางสาวธราวี ทวีกาญจน์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ประดิษฐ์ร่วม
109 610060006 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
110 610060007 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล
111 610730025 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี 2561 The National Oral Presentation Award in Traditional Medicine, Medicinal and Health Products Validation of automated colony and cell counting system by digital image analysis for Staphylococcus Aureus 1 ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
112 610930028 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
113 610040001 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลยอดเยี่ยม การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน 1 รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายธีระพงศ์ จันทรนิยม คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
114 610930031 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ผลงานวิจัยชมเชยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
115 610740012 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 Best Presenter Award  - 1 ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา ผู้รับรางวัล เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
116 610060008 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 123 1 นางสาวนาลิวัน หีมเห็ม สำนักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
117 610040002 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลทั่วไป โครงการพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย 1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นักวิจัยร่วม
3 ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยร่วม
118 610040003 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลทั่วไป ชุมชนตะพงต้นแบบอัจฉริยะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และพลังงานทางเลือก 1 รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 อ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นายดิเทพ สงรักษา - นักวิจัยร่วม
5 รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 ดร.สุวลี ชูวาณิชย์ - นักวิจัยร่วม
119 610040004 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 รางวัลทั่วไป ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ผลิตจากยางพาราสกัดโปรตีน 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นายสมพร วรรณวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายถิระภัทร เมืองแสน สถาบันพลาสติก นักวิจัยร่วม
4 นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ สถาบันพลาสติก นักวิจัยร่วม
5 ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ สถาบันพลาสติก นักวิจัยร่วม
6 นพ.ปวัน ไกรนรา - นักวิจัยร่วม
7 นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
8 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
9 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
10 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
11 รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
12 นายอับดุลอาซีด หนิมุสา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
120 610160006 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
121 610160007 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ได้รับเชิญพูดในหัวข้อการใช้ยางทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้งาน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราทางการแพทย์และการใช้งานรูปแบบอื่น ๆ  1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
122 610940013 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน 1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวศิริลักษณ์ ิอินต่อม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
3 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุก คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
123 610930032 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 รองชนะเลิศ Rubber Innovation Awards 2018 แผ่นยางป้องกันแผลกดทับบริเวณใบหู 1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวอุรา แสงเงิน คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
124 610060009 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณะการบริการและการท่องเที่ยว นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
125 610060010 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 1 ดร.วารุณี ณ นคร คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
126 610060011 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 1 อ.นัจมีย์ หมัดหมาน คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
127 610160008 นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 6654 5666 1 นางสาวเจนจิรา สมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
128 610930033 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 test test 1 ศ.ดร.เจนจิรา สมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
129 610570004 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 1 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
130 610570005 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 1 อ.วาสนา บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
131 610570006 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ 1 รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
132 610570007 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
133 610570008 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา อาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา 1 รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
134 610570009 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  1 ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
135 610570010 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ สัมพันธภาพแห่งวิถีชีวิตไทยในชายแดนใต้ 1 ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
136 610570011 อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัย และผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 อาจารย์ตัวอย่างผลงานดีเด่น สาขาบริการวิชาการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา และโครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย 1 ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
137 610580001 เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี  สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงาน ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้ โดยส่งผู้รับรางวัล(ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์)
138 610440015 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นป้องกันแผลกดทับ 1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 นางสาวอุรา แสงเงิน คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
6 นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
139 610440016 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 มีดกรีดเปลือกต้นยางพารา 1 ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายวรศักดิ์ สมบัติแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
140 610440017 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สูตรผลิตภัณฑ์เจลย้อมสีฟันอีริโทรซิน 1 ผศ.ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวสุพาณี บูรณธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
141 610440018 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 กรรมวิธีการสกัดสารรูติน(Rutin)และสารนิโครทิฟลอริน(Nicotiflorin)จากใบหมุยใหญ่ 1 ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ สำนักงานอธิการบดี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ดร.อธิป สกุลเผือก คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
142 610440019 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 ผลิตภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสทผลปลาทูน่าผสมมอลโตเต็กซ์ตรินที่มีฤทธิ์ต้านการแพ้ 1 ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ บัณฑิตวิทยาลัย นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาววรพนิต จันทร์สุวรรณ์ สำนักงานอธิการบดี นักวิจัยร่วม
3 ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ สำนักงานอธิการบดี นักวิจัยร่วม
143 610440020 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สูตรผสมยางสำหรับผลิตแผ่นหนุนสะโพก 1 ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายธีระวัฒน์ เพชรดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
144 610440022 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 เจือแอมโมเนีมเฮปตะโมลิบเดตด้วยวิธีการเผาแบบ 2 ขั้นตอน 1 รศ.ดร.เล็ก สีคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวพัชรี เพิ่มพูน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
145 610440023 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 เครืองปอกและแยกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว 1 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายกิติศักดิ์ หมัดอะด้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.สมชาย ชูโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
146 610440024 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ่นตา 1 นางดวงรัตน์ หมายดี คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
147 610440025 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สูตรเต้ายมเทียมแบบเสริมภายนอกจากเจลพอลิเมอร์หุ้มด้วยยางพารา และกรรมวิธีการผลิต 1 ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 นางสาวภารดี ปรีชาวิทยากุล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
148 610440026 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 คอนกรีตมวลเบาโครงสร้างที่มีส่วนผสมยางธรรมชาติอีพอกไซค์และเถ้าใบยางพารา 1 นายดวงเด่น รักษ์ศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
149 610440027 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สารละลายโคพอลิเมอร์สำหรับผลิตยางก้อนถ้วย 1 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
150 610440028 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 อุปกรณ์สำหรับเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 1 นายอรรถพล แก้วนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.สมชาย ชูโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
151 610440029 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 เครื่องแยกขยะจากผลปาล์มแบบตะแกรงหมุน 1 ดร.มักตาร์ แวหะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายอภิเชษฐ์ เลขวิริยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 อามีน อาลีมัลบารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 รศ.กำพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
152 610440030 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 อุปกรณ์ครอบปากและฟัน 1 นางวิภารัตน์ จุฑาสันติกุล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
153 610440031 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 กล่องเก็บถุงนมแม่แช่แข็ง 1 นางสาวเกศริน มณีสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
154 610440032 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นยางกักเก็บและปลดปล่อยสารส่อแมลง 1 ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
4 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
6 ธีรรัตน์ เส้งสุก คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
7 นางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
8 นางสาวรูเฟียะห์ มะลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ นักวิจัยร่วม
155 610440033 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่ 1 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
156 610440034 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ 1 ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
3 นายธีระวัฒน์ เพชรดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
4 ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
5 ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยร่วม
157 610440035 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 มีดกรีดเปลือกต้นยางพารา 1 ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นายวรศักดิ์ สมบัติแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วม
158 610440036 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก(แกว่งของลูกตุ้ม) 1 นายวิศรุต พวยพุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวนุชนาฎ สุชาติพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยร่วม
159 610440037 นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2561 กรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
2 นางสาวสุพัตรา กาญจนประทุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยร่วม
160 610060012 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 1 ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
161 610060013 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2561 1 ดร.ไชยยะ คงมณี คณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
162 610560001 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Research er Grand Slam ประจำปี 2561  PSU Research er Grand Slam ประจำปี 2561  1 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
163 610560002 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 1 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
164 610560003 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
165 610560004 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
166 610560005 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
167 610270001 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
168 610270003 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
169 610270004 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
170 610270005 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
171 610270006 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
172 610270007 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ดร.MCNEIL EDWARD BRADDON คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
173 610270008 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
174 610270009 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
175 610270010 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
176 610270011 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
177 610270012 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
178 610270013 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ผศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
179 610270015 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
180 610270016 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
181 610270017 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
182 610270018 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
183 610270019 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
184 610270020 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
185 610270021 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
186 610270022 นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
187 610590001 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
188 610590002 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
189 610590003 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 Assoc.Prof.EDWARD BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
190 610590004 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
191 610590005 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
192 610590006 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
193 610590007 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 Dr.KRISTOF SAVSKI คณะศิลปศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
194 610590008 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ดร.ธนิษฐา ศิริรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
195 610590009 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 อ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลได้
196 610590010 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 Mr.AGRIE ERIC AMBELE คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
197 610920001 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
198 610920002 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
199 610920003 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
200 610920004 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
201 610920005 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
202 610920006 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
203 610920007 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
204 610920008 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
205 610920009 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
206 610920010 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
207 610090001 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
208 610090002 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
209 610090003 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
210 610090004 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
211 610090005 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
212 610090006 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
213 610090008 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
214 610090009 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
215 610090010 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 Assoc.Prof.EDWARD BRADDON MCNEIL คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
216 610090012 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
217 610090013 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
218 610090015 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
219 610090016 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
220 610090017 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
221 610090018 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 Assoc.Prof.Dr.Raymond James Ritchie คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
222 610090019 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
223 610090021 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
224 610090022 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
225 610090023 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
226 610090024 นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561 1 Dr.ALAN FREDERICK-GEATER คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยหลัก ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมงาน
227 610940014 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) และรางวัล Special prize 2 รางวัล จาก National University of Science and Technology “MISIS” ประเทศรัสเซีย และ Academy of Technical Sciences of Romania ประเทศโรมาเนีย จากงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 อาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ำผสมโปรตีนฟอติลิน 1 Dr.เอกราช นวลละออง คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง
2 ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยร่วม
228 610920011 นักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ประจำปี 2561 1 รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเอง